Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності


Янковий
Олександр Григорович
Завідуючий кафедрою
д.е.н.,професор

Кафедра економіки та організації промислового виробництва (ЕОПВ) була утворена шляхом виділення зі складу кафедри економіки галузей народного господарства і почала функціонувати з 1 вересня 1966 року. Першим завідувачем кафедри була к.е.н., доц. Охлоповська В.І. З 1 вересня 1977 року кафедрою завідував к.е.н., доц. Граждан В.Д., з 1 вересня 1981 року - к.е.н., доц. Шляхова Л.С. З 1 вересня 1984 року по 31 серпня 2008 року - к.е.н., доц., а потім д.е.н, проф. Осипов В.І. З 1 вересня 1988 року по 1 вересня 1990 року обов'язки завідувача кафедри виконувала к.е.н., доц. Дяченко Л.Е. (на період перебування В.І. Осипова на посаді старшого наукового співробітника для підготовки докторської дисертації).

В 1998 році кафедра ЕОПВ була перейменована у кафедру економіки підприємства. З 1 вересня 2008 року кафедрою завідує д.е.н., Янковий О.Г. Кафедра здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальності “Економіка підприємства”.

Основними дисциплінами, по яким колектив кафедри здійснює викладання, є: “Економіка підприємства”, “Організація виробництва”, “Планування діяльності підприємства”, “Економіка і організація інноваційної діяльності”, “Стратегія підприємства”, “Внутрішній економічний механізм підприємства”, “ Основи підприємницької діяльності”, “Розробка бізнес-плану”, “Управління потенціалом підприємства”, “Стратегічне управління”, “Економічна діагностика”, “Економіка і організація інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств”, тощо. Зміст усіх дисциплін постійно оновлюється у відповідності з сучасними досягненнями науки, в першу чергу – економічної науки.

Кафедрою проводиться значна робота щодо підвищення якості навчання студентів, а саме обговорення результатів поточного та підсумкового контролю студентів, виконання графіку самостійної та індивідуальної роботи студентів. З метою підвищення рівня професійної підготовки фахівців кафедра впроваджує новітні технології навчання, такі як комплекс активних та тренінгових методів: ділові ігри, розігрування ролей, аналіз господарських ситуацій, проблемні лекції, проблемно орієнтовані дискусії, мозкові атаки, презентації, та ін. Кафедра має філію на ПАТ "Одескабель". За допомогою філії вирішуються наступні проблеми навчального процесу: практика студентів 4 та 5 курсів, виконання курсових та дипломних робіт на базі відповідних практичних даних, стажування викладачів кафедри.

На кафедрі також постійно проводиться робота щодо поліпшення якісного складу професорського-викладацького складу На протязі останніх років кафедра веде активну роботу з іноземними студентами, організує сумісні науково-дослідницькі конференції, семінари, симпозіуми. Активно залучає студентів до публікацій у наукових збірниках. На кафедрі на протязі її існування ведеться підготовка аспірантів. При кафедрі успішно працює науковий студентський гурток. Кафедрою здіcнювалось тісне співробітництво з Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України та науково-дослідними підрозділами вищих навчальних закладів м. Одеси і Києва.

Крім того, результати наукових досліджень використовуються у курсових і дипломних роботах студентів, у рекомендаціях наукових та науково-практичних конференцій та у докладних записках підприємствам та органам державного керування економікою України.

З 2010 р. кафедра має коопераційну угоду з Флорентійським університетом (Італія). Професор А. Вівіані від економічного факультету Флорентійського університету і доцент О.О. Дегтярьова від кафедри ЕП ОНЕУ координують роботу з обміну студентами и молодими вченими, а також співробітництво в галузі спільних досліджень. Майже кожен рік група студентів ФЕУВ під керівництвом викладачів кафедри відвідує Флорентійський університет або Фонд Р. Дель Б’янко з того ж міста і бере участь у низці студентських заходів, які організовують партнери кафедри.

Також кафедра працює з Університетом прикладних наук Міттвайди (Німмечина) у напрямку обміну студентами на паритетній основі при взаємному визнанні результатів навчання і екзаменаційних оцінок та Програми подвійних дипломів.

В процесі навчання активно використовується навчально-тренінгове підприємство на базі програми 1-С: Підприємство 8.2. Виконуючи розроблені спеціальні завдання, які максимально наближені до реального функціонування підприємства, студенти послідовно відпрацьовують навички та вміння практичної роботи, ознайомлюються з сучасними проблемами оперативної роботи структурних підрозділів промислового виробництва, технологічних процесів, вчаться оформлювати бухгалтерські документи, проводити аналіз за даними фінансової звітності та приймати управлінські рішення у різних виробничих ситуаціях, в тому числі в умовах невизначеності зовнішнього середовища

Набір спеціальних дисциплін, що викладають студентам, дозволяє одержати роботу в будь-якій сфері: виробництво, торгівля, банківська і страхова справа, фінанси і податки, органи державного управління, викладацька робота у вищих навчальних закладах і, навіть, відкрити власну справу.

Випускники кафедри працюють керівниками підприємств, комерційними директорами, провідними фахівцями, економістами, менеджерами, начальниками планово-виробничого відділу, відділу контролінгу, розробниками стратегічних рішень підприємства, керівниками бізнес-проектів, є відомими вченими. Одержані знання повністю адаптовані до європейських стандартів.


вул. Преображенська 8, к.201
723-84-03
k.ep
Кафедра у репозитарії ОНЕУ
ONEU LOGO