Інформація про університетЗвєряков Михайло Іванович

Ректор університету
д.е.н.,професор, академік вищої школи,
член-кореспондент НАН України

Одеський національний економічний університет – один із провідних вищих навчальних закладів України, який засновано у 1921 році з метою підготовки висококваліфікованих фахівців з економіки, проведення досліджень усього спектру економічних проблем.

Сторінки історії Одеського національного економічного університету – це славний шлях, на якому було і подолання труднощів становлення, і героїчні роки війни й евакуації, у які не припинялася підготовка економічних кадрів, і підіймання з руїн у післявоєнні роки, і невпинний науковий пошук багатьох видатних учених. Непересічними особистостями в анналах світової наукової думки є імена науковців Одеського національного економічного університету, які розробили основні засади економічної політики, створили наукові школи, перетворили університет на великий науковий економічний центр Півдня України.

Вагомим внеском у розвиток економічної думки на зламі ХІХ – ХХ ст. стало наукове обґрунтування академіка АН СРСР, проф. С.І.Солнцева соціальної методології в політичній економії.

Основним напрямом у науковій спадщині визначного статистика проф. А.С.Бориневича були наукові розробки проблем промислової та сільськогосподарської статистики, демографії, краєзнавства.

Глибокими були досягнення академіка АН СРСР проф. Г.І.Танфільєва у царині економічної географії. Запропоноване ним економіко-географічне районування сприяло підвищенню ефективності управління народним господарством та розвитку економіки України.

Фундатором оригінальної концепції фінансової науки був д.е.н., проф. Г.І.Тіктін, якому належить фундаментальне дослідження з загальної теорії фінансів.

Органічною складовою української економічної науки стали дослідження д.е.н., проф. В.М.Штейна, першого ректора університету, який розвинув теорію економічної кон’юнктури.

Фундаментальні дослідження з проблем кредитування належать д.е.н., проф. М.М.Усоскіну, який працював радником голови Ради Міністрів СРСР наприкінці 1950-х рр. і був ідеологом грошової реформи в країні.

Головним напрямом сучасної діяльності Одеського національного економічного університету визначено забезпечення високоефективної наукової діяльності колективу щодо виконання фундаментальних і прикладних досліджень проблем економіки.

В умовах економічної реформи перед університетом стоять нові відповідальні завдання, пов'язані з необхідністю вдосконалення системи підготовки та перепідготовки фахівців, посилення наукової складової в навчальному процесі. Тому особливу увагу приділяється розвитку наукових шкіл, підвищенню ефективності їх діяльності. Високий науковий статус ОНЕУ в Україні та за її межами примножують і стверджують доктори наук, професори М. І. Звєряков, А. І. Ковальов, В. Г. Баранова, Г. М. Козлова, В. К. Кубліков, Л.В.Кузнецова, І.О. Кузнецова, В.М. Максимова, Є. С. Якуб, О. Г. Янковий.

Науковий потенціал вузу становлять майже 500 чоловік професорсько-викладацького складу, 55% з яких мають науковий ступінь, в тому числі 36 докторів наук, професорів. В університеті працює 9 академіків галузевих академій, 4 заслужених працівників освіти, діячів науки і техніки, що дозволяє успішно виконувати фундаментальні та прикладні наукові дослідження з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки.

Сьогодні співробітники університету працюють над науковим забезпеченням вирішення багатьох актуальних в Україні проблем. За їхньою участю виконуються наукові дослідження з питань посткризового розвитку економіки Україна, удосконалення міжбюджетних відносин та оподаткування, розвитку теорії трансформації економіки, реструктуризації систем господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівні.

Університет є науковим центром, який координує економічні дослідження в регіоні з проблем трансформації регіональної економіки, підтримки розвитку підприємництва, управління муніципальними та регіональними проектами.

Значними науково-практичними досягненнями вчених стали розробки систем організації, планування економіки місцевого господарства, планування соціально-економічного розвитку регіону, програми енергозбереження, господарювання на підприємствах, установах міста та області, механізму функціонування акціонерних товариств, зовнішньоекономічної діяльності, створеня індустріальних парків. Силами вчених кафедр на підприємствах і в організаціях м. Одеси та області були впроваджені новітні системи організації та управління виробництвом, господарського механізму.

Викладачі та аспіранти кафедр плідно співпрацюють з Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, НДІ праці і зайнятості населення Міністерства праці та соціальної політики України та НАН України, з Державним комітетом статистики та ін.

Протягом багаторічної наукової діяльності колективи кафедр університету приділяли належну увагу науковій роботі студентів. На більшості з них діяли наукові гуртки. Їх роботу очолювало студентське наукове товариство, якому допомагали провідні вчені. Результати наукових досліджень обговорювались на щорічних студентських конференціях. Кращі наукові роботи рекомендувалися кафедрами на конкурси науково-дослідних студентських робіт різного рівня. Ці традиції продовжуються донині.

Щорічно професорсько-викладацький колектив, аспіранти, здобувачі та студенти публікують понад 1350 наукових робіт, в т.ч. близько 80 монографій, підручників і навчальних посібників. З 2000 року університет видає два фахових наукових видання: «Вісник соціально-економічних досліджень», «Науковий вісник» (Всеукраїнська асоціація молодих учених).

Інтеграція Одеського державного економічного університету у світовий освітній простір підтверджена членством у Європейській асоціації університетів. Високий міжнародний рейтинг колективу університету дозволяє успішно співпрацювати з 49-ма освітніми та науковими установами країн СНД, Німеччини, Мексики, Ізраїлю, Австрії, Голландії, Італії, Румунії, Чехії, Болгарії, Польщі, Франції та ін.

Викладачі та студенти беруть участь у різних міжнародних програмах і проектах ЄС DAAD, USAID, SIFE, TEMPUS-TACIS, AISEC та ін. 14 вересня 2010 р. ректор університету М.І. Звєряков підписав Велику хартію університетів в одному з найстаріших у Європі Болонському університеті. Це стало свідченням визнання нашого університету в Європі. Послом Євросоюзу в Україні Жозе Пинту Тейшейра було відкрито в університеті інформаційний центру Євросоюзу. Університет включено до реєстру європейських університетів, які працюють у контексті Болонської системи на принципах відкритості й мобільності. Міжнародним відділом університету ведеться успішна робота за програмами подвійних дипломів бакалаврів і обміну студентів. Укладені відповідні угоди з університетами Стразбургу (Франція) і Міттвайде (Німеччина).

Усього в університеті та його структурних підрозділах навчається майже 10 тис. студентів, аспірантів, докторантів і здобувачів, серед яких громадяни В’єтнаму, Еквадору, Ізраїлю, Китаю, Кіпру, Конго, Молдови, Монголії, Туркменістану та ін. За роки існування в стінах університету підготовлено майже 95 тис. фахівців, що працюють на чотирьох континентах у п'ятдесяти країнах світу.

Майбутньому працевлаштування випускників допомагає університетську кадрове агентство, створене в 2003 році завдяки гранту Президента України для талановитої молоді, який отримала студентка нашого університету.

Сьогодні наш університет реалізує концептуально новий підхід, який спрямовує навчальний процес на формування компетентного, конкурентоспроможного фахівця, що відповідає міжнародним та вітчизняним стандартам сучасного ринку праці. Підвищення якості підготовки фахівців визначається добре продуманою системою управління, високою компетентністю викладачів, впровадженням у практику навчання новітніх освітніх інноваційних технологій і відповідним методичним забезпеченням.

За результатами рейтингової оцінки профільного міністерства, міжнародних організацій, а також підсумками діяльності серед гуманітарних установ та вузів університет стабільно входить до когорти лідерів. Указом Президента України 11 листопада 2011 р. університету було надано статус національного

Майже столітній освітній шлях Одеського національного економічного університету є свідченням безцінного внеску науковців у духовну скарбницю української нації, підтвердженням безперервного інтелектуального зв'язку поколінь учених-економістів на шляху підготовки фахівців з економіки, відповідних викликам часу і готових будувати майбутнє України.

ONEU LOGO