Факультет міжнародної економіки

Про факультет
Вступнику
 • 

  Беспалов
  Володимир Михайлович
  Декан факультету
  к.е.н., доцент

  Одеський національний економічний університет є одним із кращих вищих навчальних закладів економічного профілю не лише в України, а й знаний за її межами. Університет входить до світового освітнього простору, має високий міжнародний рейтинг, що підтверджено членством у Європейській Асоціації Університетів (ЄАУ). Колектив університету здійснює розробку актуальних проблем економічного розвитку суспільства, механізмів становлення ринкових відносин, докладає чимало зусиль щодо вдосконалення навчального процесу, запровадження прогресивних педагогічних методик, зміцнення матеріально-технічної бази ВНЗ, створення нових напрямків і спеціальностей. Накопичений досвід, високий професіоналізм викладачів і співробітників, динаміка розвитку, реальна конкурентоспроможність випускників дозволили університету стати провідним центром підготовки національних кадрів. Свою місію університет бачить в орієнтації на формування наукової і професійної еліти України.

  Факультет міжнародної економіки — один із наймолодших і найпопулярніших у структурі Одеського національного економічного університету. За сорокалітній період функціонування факультет міжнародної економіки підготував більше семи тисяч фахівців, з яких понад чотири сотні – для зарубіжних країн світу. Сьогодні на факультеті навчається більше тисячі студентів.

  Факультет економіки праці був створений на підставі наказу Міністерства вищої і середньої освіти УРСР за № 179 від 9 квітня 1968 р. У документі за підписом міністра Ю.М Даденкова зазначалося, що реорганізація ВНЗ покликана необхідністю поліпшення якості підготовки спеціалістів і створення більш сприятливих умов для навчально-методичної, наукової та виховної роботи в Одеському інституті народного господарства. (Так називався до 1993 р. ОНЕУ). Відповідно до наказу з 1 вересня 1968 р. планово-економічний факультет був розділений на два факультети: планово-економічний та факультет економіки праці. (Планово-економічний факультет був створений двома роками раніше, у 1965 р., шляхом виділення його з кредитно-економічного факультету). Заснування факультету економіки праці фактично стало завершальною ланкою процесу реорганізації Одеського інституту народного господарства 60-х рр.

  Згідно з правилами прийому до вищих навчальних закладів, якими керувався ОІНГ, з 1 вересня 1968 року студентами факультету економіки праці було зараховано 140 абітурієнтів, з яких 26 осіб були направлені підприємствами та мали стаж роботи більше 2-х років, 114 абітурієнтів пройшли за конкурсом.

  За новоствореним факультетом у 1968 р. наказом ректора С.Я. Огородника було закріплено три кафедри: кафедра економіки та організації промислового виробництва (14 викладачів, зав. кафедрою – доцент Вікторія Іванівна Охлоповська); кафедра технології і галузей народного господарства (8 викладачів, зав. кафедрою – в.о. доцента Олена Олександрівна Яценко); кафедра цивільної оборони (11 викладачів, зав. кафедрою – в.о. доцента Іван Тихонович Більдей).

  Першим деканом факультету економіки праці було призначено кандидата економічних наук, старшого викладача, а згодом доцента кафедри економіки і організації промислового виробництва Георгія Гавриловича Хоцяновича. На посаді декана Г.Г. Хоцянович працював чотири роки. Під його керівництвом колектив факультету добився значних успіхів у справі навчання і виховання студентів. Г.Г. Хоцянович ініціював і обґрунтував необхідність створення на факультеті спеціальності «Економіка та наукова організація праці» та окремої кафедри, яка займалася підготовкою спеціалістів за означеним фахом. З 1969 по 1974 рр. він очолював також кафедру економіки та наукової організації праці. Пізніше кафедра була перейменована в кафедру економіки та соціології праці, стала основою сучасної структурної одиниці факультету – кафедри управління персоналом і економіки праці.

  Зміни в керівництві Одеського інституту народного господарства 1972 р. суттєво позначилися на подальшому розвитку факультету економіки праці. Інститут очолив доктор економічних наук, професор В.П. Бородатий, який особливу увагу приділяв підбору керівних кадрів. У грудні 1972 р. деканом факультету економіки праці був призначений кандидат економічних наук, доцент Аркадій Йосипович Ягодзинський. Він обіймав посаду декана, на якій проявив себе талановитим організатором, енергійним керівником, згодом посада декана стала важливою сходинкою професійного злету як проректора з навчальної роботи і професора. Майже п’ять років (до 29 квітня 1977 р.) А.Й. Ягодзинський очолював факультет економіки праці, приділяючи особливу увагу впровадженню активних методів навчання з метою поліпшення якості підготовки економістів. Добився переводу факультету в окреме приміщення, де й нині навчаються студенти факультету міжнародної економіки. Саме тоді основним напрямком наукової діяльності А.Й. Ягодзинського визначилася проблема удосконалювання системи підготовки фахівців з вищою освітою, що стала справою всього його подальшого життя.

  У цей період відбулися також зміни в структурі факультету. У 1975 р. була створена кафедра економіки та організації матеріально-технічного постачання з метою підготовки фахівців для загальнодержавної системи постачання СРСР, для відділів постачання і збуту підприємств. Очолив вищеназвану кафедру доктор економічних наук Ілля Абрамович Рабінович. 1989 р. кафедра була перейменована у кафедру управління матеріальними ресурсами.

  У 1977 р. деканом факультету був призначений Євген Никифорович Волошин, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, який з 1972 р. виконував обов’язки заступника декана ФЕТ. Згадуючи минуле, Є.Н. Волошин підкреслював: «Моє минуле – це викладання, майже 30 років роботи в деканаті ФЕТ-ФМЕ, наукова робота на кафедрі міжнародної економіки». Майже чверть століття Євген Никифорович сумлінно працював на посаді декана, дбаючи про факультет у складних кризових умовах, піклувався про вдосконалення навчального процесу й трудової дисципліни студентів.

  Нового імпульсу економічній освіті надало проголошення України у 1991 р. незалежною демократичною державою. Зміни в економіці, а також новий стан розвитку соціальних і політичних відносин зумовили необхідність кардинальної зміни як організації, так і змісту економічної освіти, орієнтованої на підготовку фахівців, здатних працювати в нових умовах. Виникла необхідність створення нових освітніх структур, реорганізації традиційних підрозділів і відділень. У зв’язку з переходом до нових економічних форм господарювання 1991 р. факультет економіки праці було переформовано у факультет економіки трудових і матеріальних ресурсів. Цього ж року відбулася реорганізація кафедри управління матеріальними ресурсами у кафедру маркетингу.

  У 1992 р. була заснована кафедра міжнародних економічних відносин. При створенні кафедри було передбачено:

  • функціонування її як гуманітарної, що забезпечує надання студентам всіх форм навчання та всіх спеціальностей фундаментальних основ сучасних зовнішньоекономічних знань, специфіки включення України до світового співтовариства;
  • відкриття спеціальності «Міжнародна економіка» (освітньо- кваліфікаційний рівень «бакалавр» - 6.030503 та «магістр» - 8.050103).

  Засновник кафедри й спеціальності – професор, академік АНУ Ю.Г. Козак.

  Відкриття спеціальності та підготовка фахівців зі спеціальності «Міжнародна економіка» дало підстави перейменувати факультет економіки трудових і матеріальних ресурсів у факультет міжнародної економіки.

  Реорганізація інституту народного господарства в Одеський національний економічний університет, що відбулася у 1993 р., відкрила нові перспективи розвитку всіх структурних підрозділів вищого навчального закладу, вдосконалення навчального процесу.

  Факультет економіки трудових і матеріальних ресурсів у 1994 р. був переформований у факультет міжнародної економіки.

  У 1995 р. була створена кафедри екології, розміщення продуктивних сил і технології, яка посіла важливе місце в структурі факультету.

  Сучасний етап розвитку факультету міжнародної економіки, започаткований на межі нового тисячоліття, ознаменований створенням нових кафедр і спеціальностей, зміцненням матеріальної бази, вдосконаленням навчального процесу, активізацією науково-дослідної роботи.

  У 2001 р. факультет очолив кандидат економічних наук, доцент Володимир Михайлович Беспалов.

  У 2003 р. було засновано кафедру економіки та управління туризмом, що здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Туризм»; у 2004 р. – започаткувано на базі кафедри ЕРПСТ нову спеціальність „Експертиза товарів та послуг” за напрямком „Торгівля”; У 2007 р. кафедра екології, розміщення продуктивних сил і технології була перейменована в кафедру регіональної економіки та екології.

 • 

  Шановні випускники!

  Факультет міжнародної економіки - один з ведучих факультетів Одеського національного економічного університету. Студенти факультету зі спеціальностей „Туризм” та „Товарознавство і торговельне підприємництво” обирають спеціалізацію вже на першому курсі навчання, в цьому відмінність та перевага від інших факультетів ОНЕУ. На факультеті здійснюється підготовка фахівців з двох галузей знань: "Економіка і підприємництво" (напрями - «Міжнародна економіка», "Маркетинг», «Управління персоналом та економіка праці підприємства», «Товарознавство і торговельне підприємництво») та "Сфера обслуговування" (напрям - «Туризм»).

  «Міжнародна економіка». Компетенція магістра з міжнародних економічних відносин визначається високим рівнем його фундаментальної освіти, поглибленими знаннями інноваційного характеру та спеціальними, що є достатнім для високопрофесійної наукової, економічної, управлінської та дослідницької діяльності в галузі міжнародної економіки, на виробництві тощо.

  Завершивши навчання, магістрант повинен вміти:
  • Вести самостійний аналіз сучасного світового економічного простору;
  • Знати суть міжнародних стратегій економічного розвитку, критично їх оцінювати та застосовувати їх принципові вихідні при розробці стратегій економічного розвитку зовнішньо-торгівельної фірми;
  • Використовувати на практиці знання щодо макроекономічних стратегій розвитку при плануванні діяльності зовнішньо-торгівельної фірми;
  • Формулювати та обгрунтовувати цілі стратегічного розвитку фірми в умовах економічної глобалізації;
  • Обгрунтовувати прийняття рішень щодо організації діяльності фірми з точки зору міжнародних стратегій розвитку.

  Посади, які може займати магістр з міжнародних економічних відносин: головний економіст, директор(генеральний директор, начальник, інший керівник) підприємства, директор малої фірми(страхової, рекламної тощо), директор відділення, директор навчального(навчально-тренувального) центру, завідувач відділу(місцеві органи державної служби), завідувач відділу(центральні органи державної влади), керуючий(директор, інший керівник) спільним підприємством, президент(інша вища посадова особа спеціалізованого фонду некомерційного характеру, викладач вищого навчального закладу, економіст, науковий співробітник у сфері матеріального та нематеріального виробництва, тощо.

  «Маркетинг». Кафедра маркетингу є провідним центром Південного регіону України з підготовки маркетологів. Здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів, є аспірантура та докторантура.

  Викладання курсів з підготовки майбутніх фахівців відбувається на основі прогресивного досвіду з використанням як інноваційних, так і традиційних форм освітніх технологій – лекцій, практичних занять, дискусій, тематичних зустрічей, „круглих столів”, ділових ігор, обговорення кейсів тощо.

  Студенти кафедри беруть активну участь у науковій діяльності університету, виступають на конференціях вищих навчальних закладів різних міст України, перемагають та посідають призові місця у Всеукраїнських студентських олімпіадах по маркетингу. Кращі студенти мають можливість продовжити навчання за кордоном. Кафедра надає студентам широкий світогляд та більш високі можливості адаптації у майбутній професійній діяльності, що робить їх більш конкурентноспроможними та затребуваними на ринку праці.

  Випускники кафедри можуть працювати на високих посадах в різних секторах економіки України та зарубіжжя. Серед них є:

  • Керівники всіх рівнів і маркетинг-директора підприємств усіх секторів національної економіки;
  • Маркетологи торгівельних фірм;
  • Маркетологи рекламних і туристичних агенцій, консалтингових, провайдерських, науково-дослідницьких, інформаційних центрів, кредитно-фінансових закладів, агенцій нерухомості;
  • Фахавці сфери мерчандайзингу, виставкового та ярмарочного бізнесу;
  • Фахівці-аналітики на телебаченні, радіо, газетах і журналах;
  • Працівники торгівельних представництв у зарубіжних країнах, відділах зовнішньоекономічної діяльності;
  • Економісти державних та місцевих установ.

  Фахівці з «Управління персоналом та економіка праці підприємства» працюють у сфері державного управління: управління кадровими службами, розроблення та реалізація кадрової політики, підбір та забезпечення персоналом, здійснення оцінювання, класифікації робіт та опису посадових обов’язків . Також випускники спеціальності підготовлені до виконання професійних завдань у сфері фінансової діяльності – допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення ( страхування від хвороб, нещасних випадків на виробництві, від безробіття; пенсійне забезпечення за віком та у випадку виходу у відставку). Магістр з управління персоналом та економіки праці здатний виконувати професійні роботи й обіймати первинні посади: у галузі праці та зайнятості – економіст з праці, інженер з організації та нормування праці, фахівець з аналізу ринку праці та питань зайнятості, експерт з регулювання соціально-трудових відносин; у галузі державної служби – спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби, державний соціальний інспектор; у галузі соціального захисту населення – фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування.

  «Товарознавство і торговельне підприємництво». Майбутній фахівець зможе реалізувати отримані знання та вміння при:

  • проведенні перевірки якості продовольчих та непродовольчих товарів, правил торгівлі;
  • проведенні перевірки якості надання банківських, інформаційних, страхових, соціальних, правових, житлово-комунальних та інших послуг;
  • здійсненні перевірки якості сировини, матеріалів і комплектуючих виробів, що постачаються для виробництва товарів народного споживання;
  • здійсненні контролю за дотриманням законодавства України „Про захист прав споживачів”, Антимонопольного законодавства;
  • участі у роботі технічних та координаційних рад, атестаційних, дегустаційних, інших комісій, що розглядають питання щодо якості товарів народного споживання і послуг;
  • навчанні молоді з питань захисту прав споживачів на базі початкової та середньої освіти.

  Фахівці цього профілю працюватимуть у комерційних структурах та в державних контролюючих органах різного спрямування: Міністерстві внутрішніх справ, Службі Безпеки України, органах ДАІ, на митниці, в Торговельно-промисловій Палаті, в державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування, Управлінні в справах захисту прав споживачів, Антимонопольному комітеті, податковій адміністрації, на біржах, в Центрах стандартизації, метрології і сертифікації, крупних торгівельних центрах.

  Випускники працюють на посадах:

  • Товарознавця, агента з закупівлі та збуту, консультанта біржі, дилера, маклера, референта, інспектора, керівника та його заступника з комерційної роботи;
  • Товарознавця-експерта, експерта-працівника вантажно-пасажирської служби, старшого інспектора відділу митних доходів і платежів, служби боротьби з контрабандою та порушенням митних правил, завідувача лабораторії митної експертизи;
  • Державного експерта департаменту зовнішньої торгівлі Мінекономіки України, товарознавця, аудитора, товарознавця-менеджера, керівника структурного підрозділу державних, спільних та приватних експортно-імпортних установ і підприємств;
  • Керівника структурного підрозділу, провідного експерта, завідувача лабораторії, менеджера з захисту прав споживачів;
  • Наукового співробітника, викладача.

  «Туризм». Університет має ліцензію Міністерства освіти України на підготовку фахівців за всіма трьома кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр. Сфера діяльності фахівця з туризму – розробка актуальних питань економіки та управління стосовно до різноманітних підприємств туристичної сфери: туристичним фірмам-операторам та агентам, готелям, ресторанам, транспортним організаціям, санаторно-курортним комплексам, музеям, спортивно-розважальним установам, тощо. Також велика увага приділяється пошуку можливостей для розвитку в Одеській області видів туризму, спроможних приносити дохід в економіку регіона: культурно-познавальний, лікувально-оздоровчий, сільський (агротуризм), водний круїзний туризм, екологічний та деякі інші. Випускники факультету можуть працювати керівниками туристичних фірм, агенцій, готелів, санаторно-курортних закладів, туристських баз, завідувачами бюро подорожей та екскурсій, завідувачами номерним фондом готелів, фахівцями із конференц-сервісу, організації дозвілля, науковими співробітниками з туризмології, рекреалогії.

  Універсальність підготовки студентів ФМЕ дозволяє їм після закінчення університету та отримання належної кваліфікації вступати до аспірантури, працювати викладачами у навчальних закладах усіх рівнів акредитації, займатися науково-дослідною роботою.

  На факультеті сформована масштабна і досить ефективна система студентського самоврядування. Четверо студентів факультету є іменними стипендіатами Верховної Ради України та видатних вчених України. Багато студентів факультету успішно приймають участь і займають призові місця в наукових студентських олімпіадах, конференціях, конкурсах, які проводяться Міністерством освіти і науки України та провідними вузами нашої країни. На факультеті успішно діє студентське наукове товариство.

  Студенти факультету - неодноразові переможці оглядів-конкурсів художньої самодіяльності «Студосінь» і «Студвесна», завойовували титули «Міс студентства», „Містер студентства”. Завдяки організації студентами факультету культурної програми, свято 40-річчя факультету, проведене у листопаді 2008 року, за своїм рівнем може бути віднесено до виступів професійних артистів. Студенти факультету відмінно співають та танцюють.

  Факультет активно підтримує та продовжує спортивні традиції. Найголовніша заслуга спорту - це здоров’я, воля до перемоги, наполегливість у праці - ось ті якості характеру, котрі будь-кому допоможуть «зробити себе», не втратити своєї людської гідності. Саме тому без спорту просто неможлива професійна підготовка справжнього фахівця. Спортсмени з скалолазання, художньої гімнастики, плавання, баскетболісти, волейболісти, футболісти, легкоатлети, гімнасти, які навчаються на факультеті, добре відомі не тільки в Україні, а й у багатьох країнах світу .

  Факультет славиться запровадженням інновацій у навчально-виховний процес. У 2007 році створено рейтинг студентів, який враховує всі види університетської діяльності, що дозволяє студентам проявити себе як особистість, отримати певні практичні професійні навички. Мета створення рейтингу – мотивація студентів до навчання та громадської діяльності, заохочення кращих студентів та груп факультету.

  Ми готові надати необхідні консультації щодо підготовки фахівців на ФМЕ.

Привокзальна пл.,2, к.113
724-58-67, 724-59-61
fme
ONEU LOGO