Центр сучасних освітніх технологій


Танасюк
Ірина Михайлівна
Керівник Центру
к.е.н, доцент

Центр створений наказом ректора університету № 142 від 01.11.2011р.

Метою діяльності Центру є вирішення сучасних завдань вищої освіти щодо забезпечення якості підготовки фахівців, управління розвитком освітньо-го середовища вищого навчального закладу, модернізації освітнього процесу шляхом упровадження, розповсюдження та розробки освітніх інновацій.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

 • Участь у визначенні стратегій розвитку освітнього середовища на рівні університету;
 • Формування нормативно-правової та нормативно-методичної бази університету, яка регламентує освітню інноваційну діяльність педагогічних працівників;
 • Розробка, апробація, експертиза, впровадження та розповсюдження сучасних освітніх технологій, інноваційних технологій навчання для забезпечення якості підготовки фахівців з вищою освітою різних освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів;
 • Створення умов для взаємодії науково-методичної та науково-практичної педагогічної діяльності, обміну досвідом роботи в інноваційній освітній діяльності професорсько-викладацького складу університету;
 • Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників університету;
 • Удосконалення науково-дослідної, науково-методичної, організа-ційно-методичної, інформаційної діяльності;
 • Взаємодія з державними, міжнародними, регіональними організаціями, установами, вищими навчальними закладами у галузі освітньої діяльності.
Морщакова
Лідія Романівна
провідний фахівець
Мацків
Олена Ігорівна
фахівець

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
 • вивчення, узагальнення та поширення позитивного міжнародного та вітчизняного досвіду з питань освітніх інновацій для забезпечення якості освіти;
 • проведення досліджень з питань удосконалення методичного забез-печення інноваційної освітньої діяльності щодо підготовки фахівців, упрова-дження сучасних технологій навчання, системи контрольно-аналітичної діяль-ності з визначення сформованості компетенцій студентів.
 • розроблення науково-методичного забезпечення системи оціню-вання якості, апробації та впровадження освітніх інновацій та інноваційних те-хнологій навчання у педагогічну практику для реалізації пріоритетних напрямів розвитку вищої освіти;
 • залучення педагогічних працівників до науково-методичних публі-кацій з питань сучасної освітньої діяльності;
 • супроводження школи молодого викладача, підвищення кваліфіка-ції професорсько-викладацького складу, змісту освіти щодо формування знань, умінь, навичок та педагогічних компетенцій з творчого використання іннова-ційних освітніх технологій у педагогічній практиці;
 • формування психологічної готовності педагогічних працівників до інноваційної педагогічної діяльності.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
 • участь у запровадженні сучасних підходів при розробленні нового покоління складових галузевих стандартів вищої освіти, організаційних форм і методів навчання з метою реалізації компетентнісного підходу;
 • розробка технологій і проведення освітнього моніторингу щодо ро-звитку освітнього середовища університету;
 • залучення до активної діяльності і наукового обговорення у сфері сучасних освітніх технологій педагогічних працівників університету;
 • створення умов для розроблення і впровадження інноваційних осві-тніх технологій у навчальний процес;
 • організація підготовки та проведення конкурсів на краще організа-ційно-методичне забезпечення навчального процесу, використання інновацій-них та інформаційно-комунікаційних технологій;
 • організація підготовки та проведення науково-методичних конфе-ренцій, семінарів і тренінгів з впровадження освітніх інновацій , сучасних тех-нологій навчання та організації навчального процесу;
 • здійснення індивідуально-консультативної роботи зі студентами, аспірантами та викладачами з питань інноваційної освітньої діяльності.

Пушкінська 25, к. 208
722-32-36
centrsot
ONEU LOGO