Наукова робота в ОНЕУCтаном на 01.01.2013 р. в університеті діє 4 наукові школи, а саме:

 

1. «Розвиток організаційного потенціалу менеджменту в Україні» (кафедра менеджменту).

Рік утворення: 1985 р.

Кількість: докторів наук – 2; кандидатів наук – 11.

Підготовлено: кандидатів наук – 39.

Визначні вчені – представники школи та відзнаки, яких вони удостоєні:
 •  Редькін Олександр Семенович  – д.е.н., професор, академік АНВШ та 4-х галузевих академій, заслужений діяч науки і техніки України
 • Козлова Галина Миколаївна – к.е.н., професор кафедри менеджменту Одеського національного економічного університету, академік Академії економічної кібернетики України, Заслужений працівник освіти України (1996), член Науково-методичної ради Міносвіти і науки України фахового напряму “Менеджмент і адміністрування”, член експертної ради з менеджменту ДАК України, член Ради УМО ВНЗ Росії в галузі підготовки фахівців з менеджменту.

Галузь науки – економіка та управління.

Напрями науково-технічної діяльності школи – фундаментальні дослідження:

 • проблем ефективного використання виробничих, управлінських, фінансових, трудових та інформаційних ресурсів;
 • передумови підвищення якості та ефективності менеджменту підприємств шляхом створення системи підтримки управлінських рішень на основі впровадження комплексної системи ефективних технологій ризик-менеджменту, фінансових важелів та стимулів, систем мотивації персоналу та використання сучасних освітніх технологій в процесі підготовки менеджерів.
Основні наукові досягнення за 2008-2010 рр.:
 • Розбудовано креативні моделі розвитку організаційного потенціалу менеджменту на основі дослідження механізму управління та програм досягнення цілей підприємств різних галузей промисловості.
 • Запропоновано управлінські процедури формування ефективних технологій ризик-менеджменту.
 • Визначено організаційно-методичні передумови формування галузевої інфраструктури ринку за умов глобальної конкуренції.
 • Розроблено методологічні підходи до організації бізнес- та менеджмент-освіти в контексті сучасних освітніх тенденцій.

2. «Економічні важелі та стимули розвитку підприємництва в регіоні» кафедра економіки та управління національним господарством.

Рік утворення: 1992 р.

Кількість: докторів наук – 2; кандидатів наук – 14.

Підготовлено: докторів наук – 2; кандидатів наук – 6.

Визначні вчені – представники школи та відзнаки, яких вони удостоєні:

Ковальов Анатолій Іванович – д.е.н., професор, член (вчений секретар) спеціалізованої вченої ради ОНЕУ по захисту докторських та кандидатських дисертацій; член експертної ради ВАК України

Галузь науки - регіональна економіка.

Напрями науково-технічної діяльності школи - фундаментальні та пошукові дослідження:

 • впровадження нових форм господарювання підприємств та забезпечення антикризового управління;
 • впровадження і комерціалізація результатів наукових розробок ВНЗ;
 • удосконалення системи управління житлово-комунальним господарством;
 • основні напрямки реалізації органами місцевого самоврядування прав з управління комунальним сектором;
 • розвиток комунального сектору на основі поєднання зусиль держави, органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, приватного сектору економіки;
 • впровадження нових підходів щодо поводження із твердими побутовими відходами;
 • стимулювання розвитку підприємницького середовища в регіоні.
Основні наукові досягнення за 2008-2010 рр.:

1. Надання органам влади та управління економікою на місцях пропозицій щодо:

 • реструктуризації та проведення санації підприємств регіону;
 • стратегічного управління розвитком муніципальних утворень;
 • моніторингу соціально-економічного стану регіону;
 • розвитку малого підприємництва у сільської місцевості;
 • обґрунтування концепції регіональної програми інноваційного зростання та залучення інвестицій;
 • створення та функціонування інформаційної системи пошуку потенційних інвесторів для практичної реалізації інноваційних проектів та технологій;
 • реформування житлово-комунального господарства регіону;
 • обґрунтування програм соціально-економічного розвитку регіону в умовах подолання фінансово-економічної кризи 2008-2009 років;
 • обґрунтування програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки.

2. Розроблено і адаптовано:

 • методику проведення оціночної діяльності нерухомості у житлово-комунальному господарстві;
 • методику оцінки інвестиційної та фінансово-економічної привабливості інноваційних проектів;
 • методичні рекомендації з забезпечення, впровадження, розповсюдження та комерціалізації результатів розробок вищих навчальних закладів та наукових установ державної форми власності.

3. «Дослідження процесів ринкової трансформації в Україні» (до 1992 року: «Методологія дослідження виробничих відносин») кафедра загальної економічної теорії.

Рік утворення: 1980 р.

Кількість: докторів наук – 6; кандидатів наук – 21.

Визначні вчені-представники школи та відзнаки, яких вони удостоєні:

Наукову школу очолює послідовник відомого вченого академіка  А.К.Покритана Звєряков Михайло Іванович, д.е.н., академік АНВШ та Академії економічної кібернетики України, завідувач кафедри загальної економічної теорії, заслужений діяч науки і техніки, нагороджений Медаллю «Ярослав Мудрий» (2005 рік).

Галузь науки – економічна теорія.

Напрями науково-технічної діяльності школи - фундаментальні та пошукові дослідження:

 • процесів і розвитку ринкової трансформації України;
 • теоретичних засад аналізу економіки – макроекономічних процесів;
 • відтворення суспільного капіталу в умовах кризи та глобалізації економіки;
 • структурної динаміки трансформаційної економіки – впливу на економічне зростання;
 • концептуальних основ формування нової економіки.
Основні наукові досягнення за 2008-2010 роки:

За результатами досліджень обґрунтовано теоретичні положення та вироблені практичні рекомендації щодо:

 • змісту трансформаційних процесів в українській економіці;
 • концепції паралельного проведення ринкової трансформації та структурних перетворень в економіці;
 • методологічних засад аналізу нової економіки;
 • висвітлення концепцій провідних дослідників відносно теорії та практики нової економіки.

По окремих питаннях (структурної перебудови економіки України та концептуальних основ економічного зростання) підготовлено пропозиції, які спрямовано відповідним управленням Верховної Ради. Результати дослідження використовуються у навчальних програмах студентів з економічної теорії.

Наукова школа – колектив дослідників і творча співдружність учених різних поколінь.

Вчені кафедри мають великий стаж роботи. Вони та їх учні - аспіранти приймають безпосередню участь у наукових дослідженнях кафедри та на замовлення МОНУ, зокрема Звєряков М.І. є науковим керівником теми дослідження «Нова економіка: теорія, методологія, економічна політика». В межах проблем дослідження, щомісяця працює науково-методичний семінар, в яких висвітлюються проблемні економічні питання та задачі їх розв’язання. Це забезпечує єдність принципів підходу учасників школи до розв’язання тієї чи іншої проблеми, стилю роботи, основної ідеї. Крім того, щорічно проводиться міжнародна наукова конференція з актуальних проблем економіки, які присвячують пам’яті засновника наукової школи – «Покританівські читання». Всього проведено 6 конференцій, у яких брали участь провідні вчені університету та запрошені вені зарубіжних ВНЗ.

Колектив кафедри співпрацює з Інститутом економіко екологічних досліджень НАНУ (Одеса)- участь у сумісних дослідженнях з проблем економіки регіону і науково-практичних конференціях, а також з Інститутом економічного прогнозування НАНУ (Київ) – участь у сумісних дослідженнях та наукових публікаціях.


4. «Організаційно-економічні умови підвищення ефективності реструктурованих господарських систем» (кафедра економіки підприємства)

Рік утворення: 1999 р.

«Чинники та шляхи посилення конкурентноздатності і підвищення ефективності роботи підприємств в галузях народного господарства України»

Рік утворення: 2008 р.

Кількість: докторів наук – 2; кандидатів наук – 19.

Підготовлено: докторів наук – 1; кандидатів наук – 19.

Визначні вчені – представники школи та відзнаки, яких вони удостоєні:
 • Янковий Олександр Григорович, доктор економічних наук, професор, знак «відмінник освіти України», заступник голови спеціалізованої Вченої Ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій ОНЕУ, рецензент збірника наукових праць ОНЕУ.
 • Осипов Василь Іванович, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічної кібернетики України, Знак “Відмінник освіти України”, член Спеціалізованої вченої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій ОНЕУ, член редакційної ради Збірника наукових праць ОНЕУ;

Галузь науки – економіка підприємств різних форм власності.

Напрями науково-технічної діяльності школи:

 • фундаментальні дослідження та теоретичні розробки щодо сутності категорії ефективності господарських систем, інвестиційної привабливості підприємств та регіону, джерел формування інвестиційних ресурсів;
 • наукові розробки щодо сутності та ефективності використання основного та оборотного капіталу підприємств, економії витрат, зниження матеріало-, енерго- та трудомісткості продукції підприємств та її конкурентоспроможності, формування стратегії та стратегічного управління підприємствами.
Основні наукові досягнення за 2008-2010 рр.:

Дослідженням охоплено широке коло питань щодо методики оцінювання конкурентоспроможності підприємства та основні напрямки її підвищення, а розроблені пропозиції мають наукове та практичне значення для вирішення соціально-економічних проблем як на рівні підприємства, так і на макрорівні. Найважливіші висновки і рекомендації, що дозволяють, на наш погляд, найбільш точно та достовірно оцінити конкурентоспроможність промислових підприємств:

 • систематизовано та поглиблено теоретико-методологічні засади формування конкурентоспроможності підприємств в умовах складного, нестабільного, невизначеного ринкового середовища;
 • проаналізовано сучасний стан та виявлено фактори та показники, що впливають на конкурентоспроможність промислових підприємств;
 • показано результати використання сегментації виробничої сфери Українського Придунав’я з метою створення виробничих кластерів для підвищення рівня конкурентноздатності підприємств регіону та регіону в цілому;
 • визначено основні етапи проведення ефективної кластерної політики в регіоні;
 • визначено пріоритетні сектори економіки регіону, в яких створення кластерних структур є найбільш доцільним.

ONEU LOGO