Наукова робота в ОНЕУ


Положення
Склад
 • ПОЛОЖЕННЯ про науково-методичну раду Одеського національного економічного університету

  1. Загальні положення

  Науково-методична рада (НМР) є колективним дорадчим (експертно-консультативним) органом, що покликаний сприяти реалізації державної освітньої політики в університеті, зокрема з питань науково-методичного забезпечення навчального процесу відповідно до вимог світових стандартів і сучасного ринку праці.

  Науково-методична рада у своїй діяльності керується нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом університету, даним Положенням, рішеннями Вченої ради університету, наказами та розпорядженнями ректорату.

  2. Мета та завдання науково-методичної ради

  2.1. Метою діяльності науково-методичної ради є: підвищення якості навчального процесу в університеті шляхом упровадження інноваційних методів викладання, підвищення ефективності науково-методичної роботи, удосконалення організації самостійної роботи студентів.

  2.2. На науково-методичну раду покладаються такі завдання:

  2.2.1. Вивчення відповідного досвіду роботи інших ВНЗ України та зарубіжних країн, визначення методичних завдань і проблем, які потребують вирішення в межах університету.

  2.2.2. Аналіз стану методичної роботи в університеті, визначення основних напрямків методичної роботи в університеті та її планування на навчальний рік і перспективу.

  2.2.3. Координація методичної роботи в університеті та надання допомоги факультетам і кафедрам у її організації.

  2.2.4. Сприяння науковим дослідженням методичних проблем на факультетах і кафедрах та впровадженню їх результатів у навчальний процес.

  2.2.5. Організація науково-методичних конференцій та семінарів з актуальних проблем навчально-методичної роботи.

  2.2.6. Аналіз ефективності науково-методичної роботи кафедр, визначення шляхів удосконалення (оптимізації) їхньої роботи.

  2.2.7. Координація взаємодії між кафедрами та Центром інформаційних технологій, лабораторією дистанційного навчання тощо з метою підвищення ефективності використання кафедрами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

  2.2.8. Експертиза запропонованих нових концепцій освітньої діяльності, навчальних планів і програм, планів і програм науково-педагогічних експериментів, рукописів навчально-методичної літератури, впровадження новітніх технологій навчання, оцінка результатів їх апробації.

  2.2.9. Узагальнення і поширення передового досвіду кафедр університету та інших ВНЗ з питань методичної роботи і технологій викладання в університеті.

  2.2.10. Аналіз соціологічних досліджень (анкетування), оцінка стану та ефективності всіх видів методичної роботи в університеті та розробка рекомендацій щодо їх удосконалення.

  2.2.11. Підготовка пропозицій Вченій раді університету щодо покращення якості навчально-методичної роботи в університеті.

  2.2.12. Надання організаційно-консультативної допомоги викладачам щодо науково-дослідної роботи.

  3. Структура науково-методичної ради

  3. 1. Науково-методичну раду очолює ректор університету.

  3.2. До складу науково-методичної ради входять: голова ради (ректор університету), проректори з науково-педагогічної роботи, проректор з наукової роботи, секретар, завідувачі кафедр, декани факультетів та особи професорсько-викладацького складу, які мають необхідний досвід ведення та керівництва науково-методичною роботою.

  3.3. Персональний склад науково-методичної ради формується і затверджується наказом ректора терміном на два роки.

  3.4. До участі в роботі науково-методичної ради можуть бути запрошені наукові працівники, викладачі чи співробітники університету, фахівці інших вищих навчальних закладів, роботодавці.

  3.5. Наказом ректора із складу членів ради призначаються голова,

  заступник голови, секретар науково-методичної ради, голови комісій та секцій.

  3.6. Зміни до складу науково-методичної ради вносяться за пропозицією голови рад, комісій та секцій і затверджуються відповідним наказом.

  3.7. До складу науково-методичної ради входять секції:

  • планування навчального процесу;
  • навчально-методичного забезпечення змісту освіти;
  • модернізації навчального процесу;
  • інформаційно-комунікаційних технологій навчання;
  • інноваційних технологій в освіті та професійної майстерності викладачів.

  3.8. Організаційне забезпечення діяльності науково-методичної ради та координацію роботи секцій здійснює секретар НМР.

  4. Організація діяльності та регламент роботи науково-методичної ради

  4.1. Науково-методична рада університету працює у творчій взаємодії з навчально-методичними комісіями за напрямами (спеціальностями) підготовки за принципом розподілу компетенцій. Робота науково-методичної ради здійснюється на основі даного Положення та згідно з планом, затвердженим головою ради.

  4.2. Робота науково-методичної ради організується у формі засідань, на яких розглядаються питання, що належать до її компетенції, а також шляхом організації тимчасових робочих груп (комісій) для аналізу та вироблення рекомендацій щодо вирішення конкретних питань. До складу названих робочих груп (комісій), крім членів науково-методичної ради, можуть бути включені й інші співробітники університету.

  4.3. Засідання науково-методичної ради проводяться за необхідністю, але не рідше двох разів на семестр, і оформлюються протоколами. Порядок денний чергового засідання повідомляється членам ради і запрошеним співробітникам університету не пізніше, ніж за 5 днів до призначеного терміну засідання. У засіданнях беруть участь усі члени НМР.

  4.4. Веде засідання голова науково-методичної ради або його заступник.

  4.5. Рішення НМР приймаються відкритим голосуванням. Для прийняття рішення необхідно, щоб на засіданні ради були присутні не менше ніж 2/3 від загального складу членів науково-методичної ради і за рішення проголосувало не менше ніж 50 % від кількості присутніх членів ради. Рішення ради фіксуються в протоколі, який веде секретар ради.

  4.6. Члени ради мають право брати участь в обговоренні питань, сприяти виконанню рішень ради, вносити пропозиції голові ради з питань удосконалення науково-методичної роботи в університеті, виконувати доручення голови ради і його заступника щодо підготовки засідань і рішень ради.

  4.7. Рішення НМР з оформлюються у вигляді рекомендацій для підрозділів університету та вводяться в дію наказом ректора. Контроль за виконанням рішень науково-методичної ради здійснюють проректори, начальник навчально-методичного відділу.

  4.8. Робота в НМР університету, методичних комісіях університету та методичних радах факультетів включається в індивідуальні плани викладачів і є важливою складовою їх навчально-методичної роботи.

  4.9. Науково-методична рада має право:

  • запрошувати на засідання для розгляду окремих питань (звітів, обговорень підсумків перевірок) завідувачів кафедр та науково-педагогічних працівників університету;
  • вимагати й отримувати від керівників підрозділів університету, викладачів необхідні матеріали щодо науково-методичної роботи;
  • залучати до виконання окремих видів методичної роботи викладачів і співробітників університету, компетентних з відповідних питань;
  • направляти членів НМР на засідання методичних рад факультетів, на засідання і семінари кафедр для участі в розгляді питань з методичної роботи;
  • відвідувати заняття викладачів університету за дорученням голови НМР;
  • клопотати перед керівництвом університету щодо заохочення співробітників за роботу в НМР університету.
  ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТА ЗМІСТ РОБОТИ СЕКЦІЙ НМР
  Секція з планування навчального процесу:
  • аналіз впровадження державних та галузевих освітніх стандартів, що визначають державні вимоги до змісту підготовки випускників за фахом;
  • моніторинг навчальних планів бакалаврів, спеціалістів, магістрів усіх форм навчання;
  • підготовка пропозицій щодо коригування варіативної частини навчальних планів, ураховуючи вимоги сучасного ринку праці;
  • підготовка пропозицій щодо планування та складання навчального навантаження;
  • перевірка правильності складання графіків навчального процесу;
  • визначення перспективних напрямів підготовки, спеціальностей і формування пропозицій науково-методичній раді університету щодо їх впровадження в ОНЕУ ;
  • експертиза магістерських програм, розроблених випусковими кафедрами ОНЕУ; підготовка пропозицій щодо вдосконалення магістерських програм;
  • складання єдиного реєстру дисциплін з набором параметрів, необхідних для формування навчальних планів та розрахунку навантаження професорсько-викладацького складу;
  • здійснення прив'язки динаміки контингенту студентів до навчального плану з урахуванням формування індивідуальної траєкторії навчання студента;
  • вивчення бюджету часу студентів, аналіз організації самостійної роботи студентів та формування пропозицій щодо визначення оптимального співвідношення між аудиторною і самостійною роботою студентів; між теоретичною та практичною складовою навчальних планів;
  • підготовка пропозицій щодо оптимізації карти самостійної роботи студентів;
  • моніторинг виконання графіків консультацій відповідно до робочих навчальних планів, складання розкладу занять студентів;
  • здійснення перевірки своєчасності та якості взаємовідвідування навчальних занять, дотримання кафедрами заходів щодо усунення виявлених недоліків та аналіз результатів перевірки;
  • перевірка готовності кафедр університету до нового навчального року;
  • координація роботи методичних комісій за напрямами підготовки (спеціальностями) з питань планування навчального процесу.
  Секція навчально-методичного забезпечення змісту освіти:
  • аналіз рівня забезпеченості навчального процесу підготовки фахівців різних форм навчання навчальною та навчально-методичною літературою;
  • аналіз планів видань навчальної, навчально-методичної літератури університету та формування пропозицій щодо їх коригування;
  • формування пропозиції щодо замовлення навчальної, навчально-методичної та наукової літератури для бібліотеки університету розробка рекомендацій з удосконалення роботи наукової бібліотеки ОНЕУ;
  • проведення експертизи навчальних посібників, підручників, що направляються в МОН України для отримання відповідного грифа;
  • аналіз стану навчально-методичних комплексів дисциплін усіх рівнів підготовки; надання рекомендацій кафедрам щодо удосконалення навчально-методичних комплексів дисциплін відповідно до сучасних вимог;
  • вивчення й поширення передового досвіду науково-методичної роботи кафедр;
  • організація виставок навчальної та навчально-методичної літератури;
  • координація методичної роботи факультетів та кафедр з метою підвищення її ефективності.
  Секція модернізації навчального процесу:
  • вивчення та узагальнення передового досвіду організації навчального процесу за принципами Болонської декларації у вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладах, надання організаційно-консультативної допомоги кафедрам щодо його впровадження у навчальний процес;
  • інтеграція навчального процесу з наукою і виробництвом, розроблення системи зворотного зв’язку з випускниками, провідними роботодавцями галузі;
  • дослідження методик укладання міжнародних та вітчизняних рейтингів ВНЗ та розробка необхідного методичного інструментарію для участі університету в цих рейтингах;
  • аналіз обсягу самостійної роботи студентів з дисциплін і його відповідності часу, відведеному на самостійну роботу навчальним планом;
  • удосконалення методичного керівництва самостійної роботи студентів, розробка раціональних форм її планування, організації та контролю;
  • вивчення та узагальнення досвіду роботи кафедр з питань зменшення репродуктивної складової викладання і збільшення вимогливості до роботи студентів у позааудиторний час.
  Секція інформаційно-комунікаційних технологій навчання:
  • узагальнення, аналіз та ознайомлення викладачів університету з вітчизняним і міжнародним досвідом впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес;
  • впровадження концепції наскрізної підготовки з використання інформаційних технологій у професійній діяльності викладачів та студентів;
  • методичне керівництво функціонуванням загальноуніверситетської інформаційної системи «АСУ ВНЗ» та Єдиної державної електронної бази з питань освіти;
  • аналіз ефективності використання в навчальному процесі сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій, підготовка пропозицій науково-методичній раді університету щодо подальшого розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій;
  • організація методичного супроводження підвищення рівня кваліфікації професорсько-викладацького та допоміжного складу ОНЕУ щодо застосування інформаційних технологій, наповнення та використання системи ДН «MOODLE» та «АСУ ВНЗ»;
  • аналіз стану методичного забезпечення навчального процесу з використання інформаційних технологій, формування пропозицій щодо покращення методичного забезпечення та ефективного його використання.
  Секція інноваційних технологій в освіті та професійної майстерності викладачів:
  • визначення основних напрямів та планування роботи щодо впровадження новітніх освітніх технологій і підвищення педагогічної майстерності викладачів в університеті;
  • координація роботи кафедр щодо розробки та впровадження міжкафедральних, міждисциплінарних форм навчання з використанням новітніх освітніх технологій;
  • сприяння науковим дослідженням методичних проблем щодо впровадження новітніх освітніх технологій та надання допомоги кафедрам у її організації;
  • організація науково-методичних конференцій (секцій), семінарів, круглих столів, майстер-класів з актуальних проблем навчально-методичної роботи щодо використання новітніх форм і методів навчання;
  • аналіз ефективності роботи кафедр щодо впровадження новітніх освітніх технологій та підвищення кваліфікації викладачів;
  • узагальнення та поширення передового досвіду кафедр університету щодо використання новітніх освітніх технологій;
  • аналіз соціологічних досліджень з оцінювання стану та ефективності використання новітніх форм і методів навчання та розробка рекомендацій щодо поширення їх впровадження;
  • підготовка пропозицій науково-методичній раді університету щодо забезпечення якості підготовки фахівців шляхом упровадження новітніх освітніх технологій та підвищення педагогічної майстерності викладачів;
  • надання організаційно-консультативної допомоги викладачам університету щодо розробки і використання новітніх освітніх технологій.
 • Склад науково-методичної ради університету

  ГоловаЗвєряков М. І., д.е.н., професор, ректор

  Заст. головиКублікова Т. Б., к.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи

  СекретарЩербак З. М., заст. начальника навчально-методичного відділу

  Секція з планування навчального процесу

  Голова − Ляліков С. В., к.е.н., доцент, декан ФЕУВ

  Заступник голови − Малишко В. С., к.е.н., доцент, керівник ЦЗФН

  Члени секції:

  Ластовенко М.Г., к.е.н., доцент, керівник ЦВФН

  Давиденко І.В., к.е.н, доцент, заст. декана ФМЕ

  Сергєєва О. С., к.е.н ., ст. викл., заст. декана КЕФ

  Москалюк Г. О., к.е.н, доцент, заст. декана ОЕФ

  Кузнєцова І. О., д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій та ЗЕД

  Герасименко В.Г., к.е.н., завідувач кафедри економіки та управління туризмом

  Гоцуляк О.В., заступник начальника НМВ

  Секція навчально-методичного забезпечення змісту освіти

  Голова − Шевчук Н. С., к.е.н., доц. кафедри економічного аналізу

  Заступник голови − Сиротенко Н.О., к.е.н., доц. кафедри бухгалтерського обліку та аудиту

  Члени секції:

  Шикіна Н. А., к.е.н., доц. кафедри фінансів

  Гайдаєнко О. М. , к.е.н., доц. кафедри економічного аналізу

  Добрунік Т.П., к.е.н., доц. кафедри економіки, організації та обліку в АПК

  Кунділовська Т.А. к.т.н., доц. кафедри експертизи товарів та послуг

  Жарська І. О., к.е.н., ст. викладач кафедри маркетингу

  Шостак І. І., ст. викладач кафедри іноземних мов

  Іваницька Т. П., директор бібліотеки

  Секція модернізації навчального процесу

  Голова − Самотоєнкова О. В., к.е.н., доц. каф. статистики

  Заступник голови − Галасюк С. С., к.е.н., доц. кафедри економіки та управління туризмом

  Члени секції:

  Лоханова Н. О., д.е.н., проф. кафедри бухгалтерського обліку та аудиту

  Семенова К. Д., к.е.н., доц. кафедри статистики

  Тарасевич Н. В. к.е.н., доц. кафедри банківської справи

  Збрицька Т. П. , к.е.н., доц. кафедри управління персоналом та економіки праці

  Світлична О.С., к.е.н., доц. кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку

  Трінчук О.Б., начальник відділу зв'язків з роботодавцями та сприяння працевлаштуванню студентів

  Секція інформаційно-комунікаційних технологій навчання

  Голова − Якуб Є. С., д.ф.-м.н., проф. кафедри економічної кібернетики

  Заступник голови − Казакова Н.Ф., к.т.н., доцент кафедри інформаційних систем в економіці

  Члени секції:

  Мацкул В. М., к.ф.-м.н., доц., зав. кафедри математичних методів аналізу економіки

  Шинкаренко В.М., к.ф.-м.н., доцент кафедри математичних методів аналізу економіки

  Домаскін О. М., к.т.н., начальник ЦІТ

  Фразе-Фразенко О. О., к.т.н., заступник начальника ЦІТ

  Вакула А.Ю., ст. викл. кафедри інформаційних систем в економіці

  Ясинська С. Ю., начальник НМЛ ДН

  Секція інноваційних технологій в освіті та професійної майстерності викладачів

  Голова − Козлова Г.М., к.е.н., проф., керівник Центру сучасних освітніх технологій

  Заступник голови − Кіршо С. М., к. філол. н., доц. кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки

  Члени секції:

  Щубелка Н. В., к. філос. н., доц. кафедри філософії та культурології

  Кравченко В. О., к.е.н., проф. кафедри менеджменту організацій та ЗЕД

  Богданова Т.І., к.е.н., доц. кафедри управління персоналом та економіки праці

  Танасюк І. М., к.е.н., доц. кафедри економіки підприємства

  Спиридонова Л.К., к.е.н., доц. кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки

  Муренко Т.О., к.е.н., ст. викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту

   


ONEU LOGO