Наукова робота в ОНЕУУніверситет має власну базу для підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. В ОНЕУ діють дві спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук, а саме:

  • Спеціалізована вчена рада Д 41.055.01, затверджена наказом МОН України № 1609 від 21 листопада 2013 року, за спеціальностями 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки та 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит.
  • Спеціалізована вчена рада Д 41.055.03, затверджена наказом МОН України № 41 від 17 січня 2014 року, за спеціальностями 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

ONEU LOGO