Інформація про університет


Звєряков Михайло Іванович Ректор Кублікова Тетяна Борисівна Проректор з науково-педагогічної роботи Шубартовський Георгій Іванович Проректор з науково-педагогічної, виховної роботи і міжнародних зв'язків Ковальов Анатолій Іванович Проректор з наукової роботи
Звєряков
Михайло Іванович
Ректор університетудоктор економічних наук,
професор, академік Вищої школи,
член-кореспондент Академії наук України
Біографія

Народився у 1952 році. Закінчив у 1975 році Одеський інститут народного господарства (з 1993 року - університет В 1980 р. захистив кандидатську дисертацію. Працював в інституті асистентом, викладачем, доцентом кафедри. З 1988 по 1992 р. - проректор з міжнародних зв'язків і навчальної роботі з іноземними студентами. Всі ці роки Звєряков М.І. успішно поєднує навчально-виховну роботу з науковою. З 1992 по 1995 р. - докторант докторантури інституту. За час навчання в докторантурі й у період педагогічної діяльності він цілеспрямовано займається науково-дослідною роботою, підготував і опублікував 48 наукових і науково-методичних робіт. З 1994 по 1996р. - наукова праця від фонду А. Гумбольдта в університеті м. Кельна, ФРН. У 1996 році захистив докторську дисертацію. З 1997 по листопад 1998 працює начальником управління банку «Україна», а з листопада 1998 - перший заступник директора банку «Україна» по Одеській області З 2000 - ректор університету, у тому ж році привласнене вчене звання професора кафедри загальної економічної теорії. Звєряков М.І. - академік Академії наук вищої школи України, академік Академії економічної кібернетики України, голова комісії ради ректорів по розвитку вищої освіти Одеського регіону. Основні наукові напрямки пов'язані з питаннями: методології й теорії розвитку економічних систем в умовах ринкової трансформації; дослідження розвитку інституціональної структури в економіках перехідного типу. За роки наукової діяльності опубліковано понад 75 робіт.

Обов'язки:
 1. Керує діяльністю університету й несе персональну відповідальність за його розвиток, якість підготовки фахівців, проведення наукових досліджень, моральний стан і трудову дисципліну в колективі, проведення кадрової політики.
 2. Представляє університет у всіх державних органах, установах і громадських організаціях.
 3. Контролює виконання навчальних і науково-дослідних програм.
 4. Керує роботою Вченої Ради університету, науково-дослідної частини, приймальної комісії, відділу кадрів, відділу охорони праці, штабу цивільної оборони, канцелярії, юридичного відділу, дирекції студмістечка й інших структурних підрозділів загальноуніверситетського підпорядкування.
 5. Керує підготовкою фахівців, зарахуванням, відрахуванням і відновленням студентів, аспірантів, стажистів, докторантів.
 6. Приймає на роботу й звільняє з роботи співробітників.
 7. Здійснює контроль якості роботи викладачів, організації навчально-виховної й культурно-масової роботи, стану фізичного виховання й здоров'я, організовує побутове обслуговування студентів.
 8. Заохочує працівників університету й накладає стягнення на них.
 9. Контролює фінансово-господарську діяльність, матеріально-технічне забезпечення й збереження матеріальних цінностей, які перебувають на балансі університету.
 10. Здійснює керівництво закордонними зв'язками й всіма формами зовнішньоекономічної діяльності університету.
 11. Видає накази, які регламентують діяльність університету.

Кублікова
Тетяна Борисівна
проректор з науково-
педагогічної роботи
к.е.н., професор
Біографія

Народилася 1954 року. У 1976 р. закінчила Одеський політехнічний інститут. Після закінчення інституту працювала математиком-програмістом ОЦ НВО «Стройгидравлика». В ОНЕУ працює з 1982 року молодшим науковим співробітником, старшим викладачем, доцентом. У 1988 році захистила дисертацію. З 2002 до 2007 року ̶ декан факультету підвищення кваліфікації, з 2007 року ̶ проректор з науково-педагогічної роботи. Автор біля 50 наукових робіт, посібників, навчальних підручників. Основний науковий напрямок ̶ Інституційні перетворення, пов'язані з імпортом інвестицій, вплив ТНК на розвиток транзитивних економік.

Обов'язки:

 1. Науково-педагогічне керівництво розробки та корегування робочих навчальних планів, графіків навчального процесу, робочих програм дисциплін, контроль за їх виконанням та керівництво навчально-методичним відділом університету.
 2. Організація розподілу штатів професорсько-викладацького складу та навчально-допоміжного персоналу.
 3. Організація та контроль розрахунку й обліку навчальної роботи кафедр.
 4. Науково-педагогічне керівництво організації та методичного забезпечення самостійної роботи студентів, аналіз поточної успішності студентів, підсумків екзаменаційних сесій, розробку пропозицій, направлених на поліпшення організації навчального процесу та якості професійної підготовки.
 5. Науково-педагогічне керівництво плануванням та організацією навчального процесу з денної форми навчання, складання та контроль дотримання розкладу занять та іспитів, контроль за якістю проведення занять та підготовки студентів.
 6. Науково-педагогічне керівництво роботою опорних та базових кафедр.
 7. Організація профорієнтаційної роботи університету й роботи приймальної комісії.
 8. Наукове керівництво Центром підвищення якості навчання.
 9. Науково-педагогічне керівництво навчально-методичною роботою кафедр, факультетів, науково-методичної ради університету.
 10. Видавнича діяльність, організація бібліотечного обслуговування.
 11. Розробка та координація науково-методичного забезпечення самостійної роботи студентів.
 12. Планування, організація та контроль діяльності заочного й комерційного факультетів та підрозділів післядипломного навчання.
 13. Розробка та впровадження комплексу заходів щодо підвищення якості підготовки фахівців, тренінгових і дистанційних технологій навчання.
 14. Контроль за виконанням плану підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу університету.
 15. Планування та проведення підготовки до атестації, акредитації та ліцензування напрямів та спеціальностей.
 16. Розвиток інформаційних мереж і комп’ютеризація діяльності університету впровадження автоматизованої системи управління університету.
 17. Підготовка питань для обговорення на засіданнях ректорату й вченої ради університету.
Підрозділи
 • Факультети очної форми навчання,
 • Кафедри
 • Центри:
  • заочної та вечірньої форм навчання;
  • бізнес освіти та підвищення кваліфікації;
  • інформаційно-обчислювальний;
  • підвищення якості освіти;
  • сучасних освітніх технологій.
 • Відділи:
  • навчально-методичний;
  • оперативної поліграфії;
  • зв’язків з роботодавцями та сприяння працевлаштуванню студентів;
  • маркетингу та профорієнтаційної роботи.
 • Навчально-методична лабораторія дистанційного навчання
 • Бібліотека

Шубартовський
Георгій Іванович
проректор з науково-
педагогічної, виховної роботи
і міжнародних зв'язків
к.е.н., доцент
Біографія

Народився в 1948 році в м. Одесі. В 1967 році закінчив Одеський верстатобудівний технікум, в 1971 році - планово-економічний факультет Одеського інституту народного господарства. Після служби в армії закінчив аспірантуру по кафедрі фінансів і захистив кандидатську дисертацію. З 1976 року асистент, доцент, заступник декана, завідувач кафедрою, а з 1989 року проректор з економіки й міжнародних зв'язків Одеського інституту інженерів морського флоту, нині Одеського національного морського університету. З 2001 року по листопад 2003 року проректор ОНМУ - директор Інституту перепідготовки й міжнародного співробітництва.

З 1993 року керівник Регіонального центру міжнародного інституту менеджменту «ЛИНК» (Росія) і Відкритого Британського Університету (Великобританія) у місті Одесі. З січня 2004 року - проректор Одеського державного економічного університету.

Нагороджений знаком «Відмінник вищої освіти України».

Обов'язки:
 1. Керівництво навчально-виховною роботою серед українських і іноземних громадян, що навчаються в університеті.
 2. Керівництво підбором кадрів професорсько-викладацького складу для навчання й виховання іноземних студентів, аспірантів, стажистів, докторантів.
 3. Організація роботи, керівництво відбором і підготовкою науково-педагогічних кадрів аспірантів, студентів для здійснення за кордоном заходів міжнародного співробітництва (конференцій, семінарів, виставок, навчання, стажування), у тому числі організація мовної й краєзнавчої підготовки кандидатів.
 4. Керівництво практикою, стажуванням українських студентів, аспірантів за кордоном.
 5. Організація й керівництво протокольними заходами щодо перебування в університеті іноземних делегацій, громадян.
 6. Організація роботи з Міністерством освіти й науки України, закордонними організаціями й навчальними закладами по залученню громадян на підготовку в університеті на контрактних умовах.
 7. Організація роботи з участі університету в міжнародних проектах, програмах співробітництва, у тому числі, підготовка проектів, переписка із закордонними партнерами, оформлення документів на виїзд за рубіж; по перебуванню іноземних партнерів в університеті т.п.
 8. Контроль за ефективністю навчально-виховною роботою й міжнародними зв'язками в університеті, розробка пропозицій по її поліпшенню
 9. Організація роботи з аналізу й експертизи навчальних, учбово-методичних матеріалів, планів закордонних навчальних закладів. Підготовка пропозицій з використання закордонного освітнього досвіду в навчально-виховному процесі університету.
 10. Організація проведення бізнес-освіти за програмами провідних закордонних навчальних закладів з використанням прогресивних навчальних технологій.
 11. Організація проведення курсів іноземних мов для українських студентів і російської й української мов для іноземних громадян; надання послуг з перекладу з іноземних мов на росіянин і українська мови, з російської та української мови - на іноземні мови.
Підрозділи
 • Відділ міжнародних зв'язків
 • Студентський клуб
 • Редакція газети «Економіст»

Ковальов
Анатолій Іванович
проректор з наукової роботи
д.е.н., професор,
Біографія

Народився в 1954 році. Закінчив в 1975 році Одеський інститут народного господарства (з 1993 р.- університет). Після закінчення інституту працював науковим співробітником науково-дослідної лабораторії, асистентом, старшим викладачем, завідувачем кафедри аналізу господарської діяльності. В 1983 році захистив кандидатську дисертацію. З 1997 по 2000 роки - заступник директора з питань консалтингу Одеського регіонального центра сприяння бізнесу «ИНТМАР». З 2000 року - проректор з наукової роботи університету. Під час річного стажування в Чеській Республіці (1987-1988 рр). удосконалював свої знання в питаннях науково-практичного консалтингу. Брав активну участь у науковому обґрунтуванні й створенні організацій біржової ринкової інфраструктури: бірж нерухомості й банка «Порто-Франко». Основний науковий напрямок пов'язаний з удосконаленням економічного аналізу господарської діяльності й діагностики інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств, їхнього акціонування й післяприватизаційного менеджменту.

Входить до складу Координаційної Ради обласної державної адміністрації з питань залучення інвестицій і підтримки підприємництва. Експерт проекту БИЗПРО з розвитку підприємництва в Україні. Автор науково-практичних робіт.

Обов'язки:
Проректор Ковальов А.І. здійснює:
 1. Розробку основних напрямків наукової діяльності університету.
 2. Планування, координацію й контроль наукової діяльності кафедр, наукових підрозділів університету, незалежно від джерел фінансування.
 3. Впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес.
 4. Підтримку наукових шкіл і створення відповідних умов для їхнього розвитку.
 5. Проведення наукових і науково-практичних конференцій, засідань круглих столів, семінарів. Організація виставок і інших форм популяризації науково-дослідних робіт викладачів, аспірантів, студентів, кафедр, факультетів, галузевих лабораторій.
 6. Участь в організації й проведенні спеціалізованих наукових рад університету.
 7. Керівництво науково-дослідною частиною й тимчасовими творчими колективами.
 8. Організація підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, керування роботою аспірантури й докторантури.
 9. Взаємодія університету з іншими вузами й науково-дослідними інститутами МОНМС України, установами НАН України й інших країн з питань спільної наукової діяльності. Контролює виконання договорів про творчу співдружність із організаціями й підприємствами, науковими установами України й закордонних країн. Здійснює організацію роботи з подачі документів на висування наукових праць на здобуття премій.
 10. Організацію й планування видання навчальних посібників, наукових праць, монографій, збірників і ін.
 11. Реалізацію результатів закордонних відряджень у науковій діяльності університету.
 12. Організацію й контроль науково-дослідної роботи студентів і студентського наукового суспільства. Проведення студентських наукових конференцій, олімпіад, конкурсів в університеті, надання сприяння участі студентів університету в конференціях інших вузів, всеукраїнських і міжнародних конкурсах.
 13. Контроль підготовки аспірантів і стажистів-дослідників, проведення атестації наукових співробітників.
 14. Підбір і розміщення кадрів у відділах і службах безпосереднього підпорядкування.
Підрозділи
 • Докторантура й аспірантура
 • Науково-дослідна частина
 • Координаційно-дослідницький відділ
 • Студентське бюро
 • Рада молодих вчених
ONEU LOGO