Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку


Баранова
Вікторія Глібівна
завідуюча кафедрою
д.е.н. професор
Історія кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку

Кафедра Фінансового менеджменту та фондового ринку була створена рішенням Ради університету в 2001 році (протокол №6 від 25 червня 2001 р.).

Ставлення та розвиток в Україні ринкових відносин потребувало якісних змін в економічному, інформаційному і правовому середовищі функціонування підприємств, всіх сегментів фінансового ринку. Курс економічних реформ в Україні обумовив трансформацію економічної системи від командно-адміністративної до ефективної соціально-орієнтованої ринкової економіки. Ринкова система господарювання викликає необхідність докорінних змін, форм та методів управління фінансовою сферою в загалі та її окремих складових. Саме ринкова економіка, як комплексний економічний механізм, який спирається на оптимальну структуру власності, ядром якої є акціонерна форма, безпосередньо пов’язана з функціонуванням фондового ринку. Ринкова система яка формується в Україні викликає потребу у використанні сучасних технологій управління фінансами будь-яких суб’єктів господарювання. Умовою функціонування та розвитку акціонерних товариств є становлення та ефективна діяльність фінансового ринку країни та адекватне ринковим технологіям управління фінансами, тобто фінансовий менеджмент.

Кафедра Фінансового менеджменту та фондового ринку виникла шляхом відокремлення від кафедри Фінансів. Основною метою створення кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку була необхідність поглибленого наукового осмислення нових процесів в галузі корпоративного управління, становлення фінансового ринку, вивчення науково-практичних здобутків розвинутих країн з фінансового менеджменту та їх використання в навчальному процесі. Отже, основною метою заснування нової кафедри була необхідність поглибленого наукового осмислення нових процесів у галузі формування фінансового ринку, корпоративного управління, вивчення теоретичних здобутків і практики розвинутих країн із фінансового менеджменту та їх використання у навчальному процесі для формування фахівців у сфері управління фінансами суб’єктів господарювання в Україні.

Це обумовило необхідність створення кафедри, на яку покладається завдання наукових досліджень і підготовка фахівців за вказаними напрямками.

Кафедру очолила кандидат економічних наук, доцент – Баранова Вікторія Глібівна.

Баранова В.Г. працює в Одеському національному економічному університеті з 1991 року на посаді доцента кафедри Фінансів, з 2001р. по 2008 р. – завідувача кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку та знову очолила кафедру з 2017 року.

Вікторія Глібівна плідно працює над розробкою наукових і науково-методичних проблем. Сфера її наукових інтересів – страхування та фінансовий менеджмент.

Баранова В.Г. підготувала докторську дисертацію «Фінансовий механізм страхової системи України: проблеми функціонування і розвитку» (2010 р.), започаткувала науковий напрям «Страховий менеджмент». Було надруковано більше 30 статей, монографія «Фінансовий механізм функціонування страхової системи» у 2009 р., присвячені комплексному дослідженню страхової системи і фінансового механізму її функціонування. Під її керівництвом були захищені кандидатські дисертації – Рабий О.С. – «Управління страховими резервами страховика» (2006 р.), Ненно І.М. – «Фінансове забезпечення розвитку страховиків» (2008 р.).

Баранова В.Г. є членом ради фінансово-економічного факультету, член Спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських дисертацій. Доктор економічних наук, професор Вікторія Глібівна Баранова – талановитий організатор на даний час очолює кафедру фінансів Одеського національного економічного університету.

В умовах реформування економіки та національної системи освіти основним завданням кафедри була підготовка для країни фахівців вищої кваліфікації у сфері фінансового менеджменту та фондового ринку. У склад кафедри увійшли такі викладачі: к.е.н., проф. Величко Г.О., доц. Арутюнян С.С., доц. Дейніс Л.М., к.е.н., доц. Ітигіна О.В., к.е.н., доц. Лапіна І.С., к.е.н., доц. Семенюк В.С., старші викладачі: Гузанова А.Т., Сташкевич Н.М., Соснова Е.К., а також молоді асистенти, які починали свою викладацьку діяльність: Гончаренко О.М., Шумілова А.С., Рабий О.С., Красільнікова К.В., Кулібаба А.А., та інші. Протягом наступних років склад кафедри змінювався, з’являлися нові викладачі, аспіранти, методисти.

Наукові інтереси членів кафедри були досить різноманітними. Так, професор Величко Г.О. займався проблемами фінансів підприємств, доцент Дейніс Л.М. досліджувала питання розвитку корпоративних фінансів. Доцент Лапіна І.С. розробляла такий науковий напрямок як «Ринок фінансових послуг» та особливості діяльності небанківських фінансових інститутів.

Доцент Арутюнян С.С. та Ітигіна О.В. багато років працювали на кафедрі економічної теорії, вони належать до вихованців та послідовників наукової школи академіка Покритана А.К. і Касаткіної В.І. Коло наукових інтересів Арутюнян С.С. та Ітигіної О.В. охоплює соціально-економічні проблеми сучасного суспільства, закономірності розвитку міжнародної економіки, проблеми інвестування, особливості функціонування фінансового ринку та фінансового менеджменту у трансформаційній економіці. Серед багатьох спільних робіт зазначимо – посібники для студентів «Міжнародні фінанси» (1997 р.), «Міжнародна торгівля», «Торгівельна політика» (1997р.), «Введение в инвестирование» (2005р.), «Фінансовий механізм зовнішньо-економічної діяльності» (2006 р.).

Головним напрямком наукової діяльності кафедри, який охопив найбільш важливі інтереси викладачів, стала комплексна наукова тема «Особливості становлення та розвитку фінансового менеджменту в Україні» Результати дослідження були широко представлені співробітниками кафедри на конференціях різних рівнів і наукових публікаціях, не тільки нашого університету, а й в виданнях багатьох наукових центрів нашої держави і за кордоном.

В процесі виконання комплексної теми були підготовлені та захищені викладачами кафедри кандидатські дисертації. Так, Гончаренко О.М. присвятила свої дослідження такому аспекту фінансового менеджменту, як «Фінансові методи управління інвестиційними проектами» і у 2006 році успішно захистила кандидатську дисертацію (керівник доц. Арутюнян С.С.).

А.С. Шумілова зосередила свої зусилля на такій проблемі фінансового менеджменту як реструктуризація підприємств і створення системи виявлення та подолання фінансової кризи і також захистила дисертаційну роботу (2006 р.) (керівник проф. Ковальов А.І).

Рабий О.С. займалася дослідження проблеми управління страховими резервами страховика та у 2007 році захистила кандидатську дисертацію (керівник доц. Баранова В.Г.).

Наукові розробки і дослідження професора Величко Г.О. і доцента Дейніс Л.М. знайшли відображення у навчальному посібнику (з грифом МОН) «Фінанси підприємств» (2006 р.). Пріоритетними напрямками сучасних наукових інтересів доцента Дейніс Л.М. були проблеми банкрутства та антикризового управління підприємствами, фінанси суб’єктів господарювання різних форм власності, тощо.

Професор Величко Г.О. розробляє питання методологічних основ наукових досліджень та управління фінансами підприємств.

Доцент Лапіна І.С. приймала участь у розробці комплексної теми кафедри. Є співавтором низки учбових посібників «Основы налогообложения» (1996г), «Инновационный менеджмент» (1999 г.). Виступала співавтором у монографії «Маркетинг у секторах національної економіки», а саме їй належать розділи «Інвестиційний маркетинг» та «Інноваційний маркетинг» (2004 р.).

Протягом багатьох років активну роботу в галузі соціального страхування і пенсійної реформи веде старший викладач кафедри Н.М. Сташкевич. В останні роки були надруковані низки наукових робіт та навчальних матеріалів, присвячених цим питанням.

Сферою інтересів доцентів С.С. Арутюнян., О.В. Ітигіної., є питання інвестиційного і фінансового менеджменту, інституційної структури та інфраструктури фінансового ринку та його інтерації у світовій фінансовий простір, з’ясування причин і наслідків фінансових криз тощо. Найбільш значимими досягненнями слід вважати видання навчального посібника «Введение в инвестирование» (2005р.), за участю В.Г. Баранової., Н.М. Сташкевич, та монографії «Фінансовий менеджмент в транзитивній економіці: питання теорії та методології » (2008 р.) ( спільно з Андропченко Л..О., Барановою В.Г.).

Автори намагалися не тільки узагальнити існуючі наукові підходи до визначення сутності фінансового менеджменту та проблем його застосування в Україні, але й надати власне бачення цієї проблематики, спираючись на загальнонаукові методичні підходи, які сформувались у авторів наукової школи А.К. Покритана та мають універсальний характер. Саме це дозволило авторам монографії «Фінансовий менеджмент у транзитивній економіці» визначити власне бачення методологічних проблем з сутності фінансового менеджменту.

Знаковим для кафедри став період з 2010 – 2014 рік, коли її очолював доктор економічних наук, професор Володимир Костянтинович Кубліков, відомий вчений і талановитий організатор.

У 2009 році Володимир Костянтинович захистив докторську дисертацію за темою «Формування ринку цінних паперів в Україні: державне регулювання». У 2010 р. В.К. Кубліков очолив кафедру Фінансового менеджменту та фондового ринку і завдяки широті своїх наукових інтересів сформував новий напрям досліджень аспірантів і молодих вчених кафедри.

Володимир Костянтинович відзначався творчим підходом до всіх видів діяльності, як організація навчального процесу, так і наукова та виховна робота. В.К. Кубліков надав новий імпульс роботі колективу: вдосконаленню навчальних планів, створенню магістерських програм, підготовці дипломних робіт. Усюди він привносив сучасне розуміння перспектив розвитку вищої освіти.

Володимир Костянтинович користувався визнанням і повагою вітчизняних і зарубіжних вчених, щорічно організовував міжнародні конференції з важливих проблем фінансової науки.

У здобутку Володимира Костянтиновича як вченого більше ніж 70 наукових і методичних робіт, в тому числі 4 монографії, 5 навчальних посібників з грифом МОН України. Під його керівництвом колектив кафедри успішно завершив комплексну наукову тему і підготовив до видання монографію «Теоретичні і практичні проблеми розвитку фінансового ринку в Україні».

Вимогливість до співробітників поєднувалась у Володимира Костянтиновича з доброзичливістю, готовністю допомогти і порадою і ділом. Інтелігентність, широка ерудиція, висока загальна культура сприяли затвердженню теплої, душевної атмосфери життя кафедри, зростанню творчих сил молодих вчених.

З 2015 року колектив кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку очолює доктор економічних наук, доцент Гончаренко О.М.

Основними перспективними напрямками розвитку наукової і викладацької діяльності кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку є поглиблення теоретико-методологічних засад та розробка прикладних рекомендацій у напрямках теорії фінансового менеджменту та фондового ринку.

Проведення виконання дисертаційних досліджень та видання навчально - методичної літератури має за мету продовжити стратегічний науковий напрямок розвитку кафедри та університету в цілому в галузі фінансової науки.

За роки існування на кафедрі склався працездатний науковий колектив, який плідно праціє.

Гончаренко Олена Миколаївна працює на кафедрі фінансового менеджменту та фондового ринку з 01 вересня 2001 року з часу її створення.

У 2001 році закінчила Одеський державний економічний університет, отримавши диплом з відзнакою.

Гончаренко О. М. активно займається науковою діяльністю. 17 березня 2006 року захистила кандидатську дисертацію за темою “Фінансові методи управління інвестиційними проектами”. Після закінчення докторантури захистила 27 листопада 2014 року докторську дисертацію за темою «Формування механізму стійкого розвитку підприємства в умовах невизначеності економічного середовища». За період роботи була виконавцем комплексних тем кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку «Становлення та особливості розвитку фінансового менеджменту в Україні» (номер державної реєстрації 0104U005271) і «Теоретичні та практичні проблеми становлення і розвитку фінансового ринку в Україні» (номер державної реєстрації 0108U011020).

Основні результати наукової роботи викладено більш ніж в 50 наукових публікаціях, в т.ч. в міжнародних наукометричних базах. Видано 7 монографій (2 – авторських, 5 – колективних). Загальний обсяг публікацій 75,57 друк. арк.

З лютого 2015 року займає посаду завідувача кафедрою фінансового менеджменту та фондового ринку.

Гончаренко О. М. успішно займається методичною роботою. Як провідний викладач курсів «Управління стійкістю компанії», «Управління портфелем цінних паперів», «Фінансовий ринок», «Ринок фінансових послуг», «Інвестиційний аналіз» читає лекції і веде заняття на високому науковому і методичному рівні. Приділяє багато уваги методичному забезпеченню навчального процесу. За останні роки підготовлено цілий ряд методичних розробок з проведення занять, організації самостійної роботи студентів, опорних конспектів лекцій, з здійснення дипломного проектування. Приймає безпосередню участь у вдосконаленні навчального процесу, розробці навчальних планів, кваліфікаційних характеристик, керівництві виробничою практикою студентів тощо.

Гончаренко О.М. є членом Ради фінансово-економічного факультету, членом спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських та докторських дисертацій та членом комісії Міністерства освіти та науки України.

Активно приймає участь у роботі науково-практичних і науково-методичних конференціях ОНЕУ та інших університетів, міжкафедральних та кафедральних методичних семінарах.

Сфера наукових інтересів: фінансовий менеджмент, управління стійкістю компанії, управління портфелем цінних паперів.

Величко Геннадій Олександрович – канд. екон. наук, професор, академік Міжнародної академії наук екології, безпеки людини та природи. Закінчив Одеський кредитно-економічний інститут.

У 1960 – 1963 р.р. – на практичній роботі кредитного інспектора та ст. економіста в Черкаській та Одеській областях.

У 1963 – 1988 р.р. – викладач, ст.викладач, доцент. З 1988 р. – професор кафедри фінансів та кафедри Фінансового менеджменту та фондового ринку.

З 1978 – 2002 р.р. – декан Фінансово-економічного факультету Одеського національного економічного університету.

Автор більше 75 наукових та науково-методичних праць з питань фінансів та фінансів підприємств, в їх числі підручники і навчальні посібники з грифом Міністерства освіти України «Финансирование и кредитование промышленности», «Податкова система України», «Фінанси підприємств».

Напрямки наукових досліджень: проблеми організації фінансів у реальному секторі економіки; методологія наукових досліджень.

Арутюнян Світлана Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент, приват – професор кафедри Фінансового менеджменту та фондового ринку. В 1971 році закінчила Одеський інститут народного господарства. Після закінчення аспірантури у 1974 році 20 років працювала на кафедрі загальної економічної теорії, де захистила кандидатську дисертацію «Соціально-економічна форма необхідного продукту в умовах соціалізму». Доцент Арутюнян С.С. належить до вихованців та послідовників наукової школи академіка Покритана А.К. та професора Касаткіної В.І. У 1991 році разом з іншими членами кафедри створювала кафедру міжнародної економіки, одного із перших в Україні наукових центрів, формування якого було зумовлено об’єктивними потребами існування України як незалежного суб’єкта міжнародних економічних відносин. У 2001 році у складі ради членів кафедри фінансів приймала участь у створенні за ініціативою ректора університету проф. Зверякова М.І. кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку.

Коло наукових інтересів С.С. Арутюнян охоплює соціально-економічні проблеми сучасного суспільства, закономірності і протиріччя розвитку міжнародної економіки та інтеграційних угруповань, проблеми інвестиційного та фінансового менеджменту, структури та інфраструктури фінансового ринку, його окремих сегментів та інтеграції у світовій та європейській фінансовий простір, питання функціонування та розвитку страхової системи, з’ясування причин і наслідків фінансових криз, особливостей взаємодії реального та фінансового секторів економічної системи, тощо.

Арутюнян С.С. – автор та співавтор більш ніж 80 друкованих наукових та методичних робіт, у тому числі навчальних посібників «Міжнародні фінанси», «Міжнародна торгівля. Торгівельна політика (1997 рік)», «Введение в инвестирование» (2005 год), «Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності» (2006р), «Фінансовий менеджмент» (2016 р). Найбільш вагомими здобутками 2005 - 2008 р. була підготовка та видання монографії кафедри «Фінансовий менеджмент у транзитивній економіці: питання теорії та методології», яка стала підсумком роботи кафедри над комплексною науковою темою «Особливості становлення та розвитку фінансового менеджменту в Україні». В цій монографії було узагальнено сучасні наукові підходи до визначення сутності фінансового менеджменту та можливостей застосування його прийомів, методів, інструментів на підприємствах України та надано власне бачення цієї проблематики, спираючись на загально наукові методологічні підходи, які сформувалися у авторів – послідовників наукової школи Покритана А.К., які мають універсальний характер. У процесі виконання комплексної теми, була завершена кандидатська дисертація О.М. Гончаренко, присвячена фінансовим методам управління інвестиційними проектами (керівник – доц. Арутюнян С.С.).

Дослідження в рамках нової комплексної наукової теми кафедри «Проблеми становлення та розвитку фінансового ринку в Україні» (2012 – 2015 рр.) завершилося підготовкою та виданням колективної монографії «Теоретичні і практичні проблеми розвитку фінансового ринку в Україні» (2014 р.). за редакцією професорів: Кублікова В.К. та Величко Г.О. У колективній монографії висвітлені сучасні тенденції розвитку світової економіки і вплив глобалізації на розвиток світових і національних фінансових ринків, у тому числі їх окремих сегментів.

Визначено напрями системної трансформації фінансової системи України взагалі та її фінансового ринку. Доц. Арутюнян С.С. є автором розділу монографії у співавторстві з О.В. Ітигіною.

У процесі виконання комплексної теми були завершені і захищені кандидатські дисертації аспірантами кафедри, присвячені сучасним методам оцінки вартості корпоративних структур в Україні (к.е.н., Тарасова О.В.), а також моделям, оцінки вартості акції публічних та приватних акціонерних товариств (к.е.н. Іоргачова М.І., к.е.н. Ковальова О.М.). Керівником всіх цих дисертаційних досліджень став В.К. Кубліков.

У 2016 р. кафедрою було підготовлено навчальний посібник «Фінансовий ринок» автори: (д.е.н. Гончаренко О.М., доц. Арутюнян С.С., викладачі Красільнікова К.В. Добриніна Л.В.), в якому узагальнено методичні розробки, які створювалися протягом багатьох років викладання дисципліни в ОНЕУ.

Також у 2016 було заплановано видавництво колективної монографії кафедри «Макроекономічні проблеми взаємодії реального та фінансового секторів економіки у глобальному середовищі», яка б узагальнила дослідження науковців та аспірантів кафедри 2014 -2016 роках.

Арутюнян С.С. у 1990 роках приймала участь у роботі семінарів за програмами CEUME і TASIS, має сертифікати про їх успішне закінчення. Нагороджена знаком «Відмінник освіти України ».

Загальний стаж педагогічної роботи – 42 роки на постійній роботі в ОНЕУ.

Лапіна Ірина Сергіївна у 1982 році з відзнакою закінчила інженерно-економічний факультет Одеського політехнічного інституту. Після закінчення інституту, як молодий спеціаліст, була направлена на роботу до Науково-дослідної лабораторії Одеського інституту інженерів морського флоту. З 1983 по 1986 роки навчалася в аспірантурі Одеського політехнічного інституту. 1986 – 1989 роки працювала старшим науковим співробітником кафедри економіки промисловості Одеського технологічного інституту харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова. У 1987 році захистила кандидатську дисертацію.

Від 1989 року працювала старшим викладачем, а з 1994 року доцентом кафедри фінансів Одеського інституту народного господарства.

З 2001 року працює доцентом новоствореної кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку Одеського національного економічного університету.

За весь час викладацької діяльності вона проявила себе як кваліфікований, грамотний викладач. Читає лекції по дисциплінам «Фінансовий менеджмент», «Фінансовий контролінг», «Управління фінансовою діяльністю підприємств», «Менеджмент небанківських фінансових інститутів». Лапіна І.С. керує магістерськими роботами студентів, науковими роботами студентів на всеукраїнських конференціях та олімпіадах, які проводяться на рівні ФЕФ.

Доцент Лапіна Ірина Сергіївна є автором більше 60 наукових та науково-методичних праць, є співавтором методичних розробок кафедри та монографій «Теоретичні та практичні проблеми розвитку фінансового ринку в Україні», «Маркетинг у секторах національної економіки». За редакцією Лапіної І.С. виданий навчальний посібник «Фінансовий менеджмент».

Лапіна І.С. активно приймає участь у міжнародних наукових конференціях, круглих столах, конференціях та методичних семінарах, які проводяться в ОНЕУ.

Світлична Ольга Степанівна у 2001 році закінчила фінансово-економічний факультет Одеського державного економічного університету і отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю “Фінанси”, здобувши кваліфікацію економіста. Того ж року поступила до аспірантури ОДЕУ. Протягом навчання у аспірантурі пройшла стажування в Universite de Nice-Sophia Antipolis по програмі TEMPUS TACIS №М_JEP-21224-200.

З 2003 року працює на кафедрі фінансового менеджменту та фондового ринку, з 2008 року - на посаді доцента.

Світлична О.С. активно займається науковою діяльністю. 30 січня 2007 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Управління страховими резервами страховика”.

Успішно займається науковою та методичною роботою. За весь час опубліковано близько 40 наукових та науково-методичних робіт загальним обсягом більше 40 друкарських аркушів, зокрема: навчальний посібник «Управління фінансами страхових організацій»; кафедральна монографія «Теоретичні і практичні проблеми розвитку фінансового ринку в Україні»; монографія «Оцінювання фінансово-економічної діяльності страхових компаній: адаптивність зарубіжного та вітчизняного досвіду» тощо.

Область наукових інтересів: процеси розвитку страхового ринку; процеси розвитку ринку перестрахування; бізнес-планування.

Сташкевич Наталія Миколаївна у 1978 році закінчила факультет економіки праці Одеського інституту народного господарства, після його закінчення, як молодий спеціаліст, була направлена на роботу до Галузевої науково-дослідної лабораторії ОІНГ. Від 1991 року працювала викладачем кафедри фінансів, з 2001 року – старшим викладачем новоствореної кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку.

За весь час викладацької діяльності вона проявила себе як кваліфікований, грамотний викладач. Читає лекції по дисциплінам ”Соціальне страхування”, ”Фінансовий менеджмент недержавних пенсійних фондів”, «Страхування та фінанси страхових організацій», ”Фінансова санація підприємств”, «Недержавне пенсійне страхування», «Ціноутворення» та інші.

Старший викладач Сташкевич Наталія Миколаївна є автором більше 60 наукових та науково-методичних праць, у співавторстві випрацювала і видала підручники: «Теорія фінансів», «Інвестування», «Введение в инвестирование», «Управління фінансами страхових організацій», «Фінансовий менеджмент», є співавтором методичних розробок кафедри та монографій «Теоретичні та практичні проблеми розвитку фінансового ринку в Україні», «Оцінювання фінансово-економічної діяльності страхових компаній: адаптивність зарубіжного та вітчизняного досвіду». Сташкевич Н.М. активно приймає участь у міжнародних наукових конференціях, круглих столах, конференціях та методичних семінарах, які проводяться в ОНЕУ.

Ковальова Олена Миколаївна закінчила з відзнакою у 2011 році магістратуру фінансово-економічного факультету Одеського державного економічного університету за спеціальністю «Фінанси». З 2011 р. до 2014 р. навчалась в аспірантурі Одеського національного економічного університету за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит». Захистила у 2015 році кандидатську дисертацію на тему «Венчурне фінансування на засадах державно-приватного партнерства» та отримала науковий ступінь кандидатат економічних наук.

Працює викладачем на кафедрі Фінансового менеджменту та фондового ринку Одеського національного економічного університету з 2014 року.

Є автором 24 наукових робіт, у т.ч. приймала участь у 2 колективних монографіях. Більшість робіт присвячено проблемам дослідження венчурного фінансування, державно-приватного партнерства, діяльності інвестиційних фондів.

Сферою наукових інтересів є фінансовий ринок, венчурне фінансування, фінансовий менеджмент, фінанси.

Іоргачова Марія Іванівна закінчила у 2009 році Одеський державний економічний університет. З 2009 по 2012 р. навчалася в аспірантурі Одеського національного економічного університету за спеціальністю 08.00.08. «Гроші, фінанси і кредит».

З 2012 року - викладач кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку ОНЕУ.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування інвестиційних ресурсів у корпоративному секторі України».

Має більше 20 наукових публікацій. Є співавтором кафедральної монографії «Теоретичні і практичні проблеми розвитку фінансового ринку в Україні».

Дисципліни, які викладає: інвестування, ринок фінансових послуг, управління інвестиційним портфелем страховика.

Сфера наукових інтересів: фондовий ринок, інвестиційна діяльність, корпоративне управління, оцінка активів і бізнесу.

Викладач Ропотан Ірина Валеріївна працює на кафедрі фінансового менеджменту та фондового ринку ОНЕУ з 2009 року. Як викладач курсів «Інвестування» та «Страхування» читає лекції і веде практичні заняття на високому науковому і методичному рівні. В 2015 р. Ропотан І. В. захистила кандидатську дисертацію на тему «Регіональна конвергенція фінансового забезпечення сталого розвитку» та здобула ступінь кандидата економічних наук. Приділяє багато уваги написанню наукових статей, підготовці методичного забезпечення навчального процесу та вдосконаленню навчального процесу. За останні роки вона брала участь у написанні 5 колективних монографіях, підготовлено та опубліковано 14 наукових статей та 16 доповідей, як на всеукраїнському так і на міжнародному рівні (м. Тбілісі, м. Новосибірськ, м. Вязьм, м. Нижній Тагіл, м. Пінськ, м. Магадан). Є співавтором методичних вказівок до практичних занять з дисципліни «Інвестиційний аналіз» та методичних вказівок до виконання магістерської роботи «Економіко-математичні методи та моделі при розв’язуванні конкретної задачі».

З 2016 р. працює на посаді доцента кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку.

З 2010 р. викладач Ропотан І. В. є депутатом Авангардівської селищної ради та головою комісії з питань соціального захисту мешканців смт Авангарду.

Старший викладач Бондаренко П.В. працює на кафедрі фінансового менеджменту та фондового ринку з 2005 року.

Має практичний досвід роботи у податкової інспекції на посадах податкового інспектора та старшого податкового інспектора, досвід у створенні практичних завдань, постановці ситуаційних завдань, просунутий користувач ПК та використання програмного забезпечення, з 2012 по 2015 роки займав на посаду інженер-програмиста 1 категорії інформаційно-обчислювального центру Одеського національного університету.

Ст.викладач Бондаренко П.В. викладає наступні предмети: «Фінансовий менеджмент», «Фінанси підприємств», «Страхування», «Фінанси страхових організацій», «Страхові послуги», ”Фінансовий менеджмент недержавних пенсійних фондів”, «Страхування та фінанси страхових організацій», «Недержавне пенсійне страхування», «Небанківські фінансові інститути».

Ст.викладач Бондаренко П.В. є членом Ради фінансово-економічного факультету, активно приймає участь у роботі науково-практичних і науково-методичних конференціях ОНЕУ та інших університетів, міжкафедральних та кафедральних методичних семінарах.

Ст.викладач Бондаренко П.В. є автором більше 30 наукових та науково-методичних праць, є співавтором учбових посібників та монографій монографія «Оцінювання фінансово-економічної діяльності страхових компаній: адаптивність зарубіжного та вітчизняного досвіду», монографія «Стабілізація фінансово-економічної системи України: новітні моделі та перспективи розвитку», навчальний посібник «Фінансовий менеджмент».

Сфера наукових інтересів Бондаренко П.В.: фінансовий менеджмент, страховий менеджмент, управління ризиками, економіко-математичне модулювання, та інші

Старший викладач Захаренко О.О. працює на кафедрі ФМтаФР з 2005 року.

Має практичний досвід роботи на підприємствах на посадах головного бухгалтера і фінансового менеджера, досвід проведення корпоративних тренінгів і консультацій по постановці управлінського обліку, бюджетування, фінансового аналізу.

Захаренко О.О. викладає наступні предмети: «Фінансовий менеджмент», «Фінанси підприємств», «Управління фінансовою стійкістю компанії», «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання», «Валютний ділінг», «Валютний трейдінг».

Захаренко О.О. є викладачем на програмі підвищення кваліфікації управлінських кадрів «Українська ініціатива», у центрі післядипломної освіти, на програмах навчання фахівців фондового ринку, в Інституті підготовки професійних судей.

Захаренко О.О. має міждународні дипломи Британського Інституту Професійних Фінансових менеджерів — IPFM (UK) - «Фінансовий менеджмент и фінансовий аналіз», «Внутрішній аудит», САР (Certified Accounting Practitioner: Сертифікований бухгалтер-практик, сертифіката «валютного трейдера», «Торгівця цінними паперами», а також є членом Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів и аудиторів, Федерації аудиторів, бухгалтерів и фінансистів агропромислового комплексу України.

Сфера наукових інтересів Захаренко О.О.: фінансовий менеджмент, бюджетування, корпоративне управління, податкове планування, формування фінансової звітності згідно МСФО.

Андрєєва Яна Сергіївна працює на кафедрі фінансового менеджменту та фондового ринку з 01 вересня 2015 року. До цього часу працювала викдадачем кафедри банківької справи з 01.09.2007 р.

У 2002 році закінчила Одеський державний економічний університет, за спеціальністю «Фінанси та кредит». З 2009 по 2013 рр.навчалась в аспірантурі.

12 грудня 2014 року захистила кандидатську дисертацію за темою “Роль банків на кредитному ринку в умовах асиметрії інформації”. За період роботи була виконавцем комплексних тем кафедри банківської справи «Проблеми регулювання банківської діяльності в умовах циклічного розвитку економіки» , «Роль банків у забезпеченні сталого розвитку фінансового ринку та реального сектору економіки України». Основні результати наукової роботи викладено в 16 наукових публікаціях: 6 публікацій у фахових виданнях (серед них 1 – у наукових періодичних виданнях іноземних держав, які включені до міжнародних наукометричних баз), 3 колективні монографії.

Викладає дисципліни «Фінансовий менеджмент у банках», «Бухгалтерський облік у банках».

Наукові інтереси: регулювання діяльності банків.

Красільнікова Катерина Володимирівна закінчила Одеський інститут народного господарства у 1991 р. за спеціальністю «Фінанси та кредит» з відзнакою, працювала економістом по бюджету у райфінвідділі та економістом на підприємствах. Викладає на кафедрі фінансового менеджменту та фондового ринку з 2001 р. Основні дисципліни: «Фінанси підприємств», «Фінансовий менеджмент», «Фінансовий ринок», «Ринок фінансових послуг», «Небанківські фінансові інститути». Брала участь у розробці методичних матеріалів з цих дисциплін. Підготувала параграф у монографії кафедри «Теоретичні та практичні проблеми розвитку фінансового ринку в Україні». Має сертифікат брокера фондових операцій та сертифікат фінансового посередника по роботі з цінними паперами, брала участь у тренінг-курсі для викладачів «Сучасні освітні технології».

Наукові інтереси: проблеми функціонування сегментів ринку фінансових послуг, проблеми фінансування інноваційної діяльності підприємств в сучасних умовах.

Добриніна Людмила В’ячеславівна закінчила у 2004 році магістратуру фінансово-економічного факультету Одеського державного економічного університету за спеціальністю «Фінанси».

Працює викладачем на кафедрі Фінансового менеджменту та фондового ринку Одеського національного економічного університету з 2005 року.

Є автором 6 наукових публікацій. Розроблена методична література щодо дисциплін, які викладає. Працює над кандидатською дисертацією, пов’язаною з визначенням стратегічних пріоритетів учасників фінансового ринку.

Сферою наукових інтересів є різноманітні аспекти функціонування міжнародного та вітчизняного фінансового ринку, діяльність фінансових аналітиків та посередників на ринку цінних паперів, фундаментальний та технічний аналіз акцій на українському та світовому ринку цінних паперів.

Ваніна Дарія Артурівна у 2012 році закінчила фінансово-економічний факультет Одеського національного економічного університету за спеціальністю «Фінанси і кредит».

За час навчання в університеті Ваніна Д. А. брала участь у різноманітних олімпіадах та конференціях, де отримала призові місця.

У 2012 році вступила до аспірантури та розпочала роботу над дисертаційним дослідженням «Система фінансового ризик-менеджменту в страхових організаціях України».

У 2015 році по закінченню аспірантури Ваніна Д. А. розпочала викладацьку діяльність на посаді викладача кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку.

Викладачем опубліковано 12 наукових праць, до найвагоміших з них слід віднести «Класифікація фінансових ризиків страхових організацій», «Методичні основи системи фінансового ризик-менеджменту в страховій організації».

Ваніна Д. А. викладає наступні дисципліни кафедри: «Менеджмент небанківських фінансових інститутів», «Фінансовий ризик-менеджмент». Науковими інтересами є страхування, фінансові ризики, фінансовий ризик-менеджмент.


вул. Пушкінська, 26, к.311
722-41-59
fmfr http://sites.google.com/site/kafedrafmifr/
ONEU LOGO