Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки


Кіршо
Світлана Михайлівна
завідувач кафедри
к.філол.н.,доцент
Історія кафедри

Кредитно-економічному факультету підпорядкована кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки, історія якої є важливою складовою історії його розвитку, здійснення мовної та психолого-педагогічної підготовки фахівців банківської справи, фінансів, кредиту й інших спеціальностей для економіки України і зарубіжних країн.

Історично склалось так, що протягом 41 року існування кафедри чотири рази змінювалася її назва, розширювалися основні завдання та пріоритетні напрями її діяльності. Чотири назви – кафедра російської мови, кафедра російської та української мов і кафедра української та російської мов – це хронологічні межі її славної історії: вересень 1975 – січень 1990 рр., лютий 1990-1992 рр., березень 1992 – 2006 рр., з вересня 2006 р. по теперішній час – кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки. Історію кафедри можна умовно поділити теж на три періоди, які мали суттєво відмінний зміст у її навчальній, методичній, науковій та виховній діяльності.

Історія кафедри розпочинається з відкриття 1 вересня 1975 року в Одеському інституті народного господарства кафедри російської мови для іноземців. Поштовхом до її створення став наказ Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти СРСР № 152 від 15 листопада 1974 року про викладання російської мови іноземцям у вищих навчальних закладах СРСР протягом усього періоду навчання. Розвиток міжнародних зв’язків між ОІНГ та ВНЗ зарубіжних країн сприяв збільшенню прийому на навчання іноземних студентів і спонукав до заснування на базі секції викладачів російської мови (Л. М. Лярової, Ж. О. Осипової, Д. А. Слободніченко, К. П.Добровольської та В. І. Мазур), що входила до складу кафедри іноземних мов, кафедри російської мови як іноземної, яка покликана була забезпечити мовну підготовку слухачів підготовчого відділення і національних кадрів економістів для країн Азії, Африки, Латинської Америки та Східної Європи.

Першим завідувачем кафедри була призначена К. П. Добровольська, яка очолювала її протягом 1975-2006 рр, а з 1 вересня 2006 р. керівництво роботою кафедри здійснює кандидат філологічних наук, доцент С. М. Кіршо.

Викладацький колектив кафедри російської мови з 1 вересня 1975 року забезпечував якісну мовну підготовку іноземних студентів і слухачів підготовчого відділення. Основна вага розробки робочих навчальних програм і планів, створення необхідної матеріально-технічної бази кафедри та навчально-методичного забезпечення викладання російської мови припала на її перших викладачів: К. П. Добровольську (завідувач кафедри), Ж. О. Осипову, Л. М. Лярову, В .І. Мазур, Д. А. Слободніченко, Л. К.Спиридовнову, В. І. Долинську, Р. І. Чудинову та Л. О. Саєнко. З часом штат кафедри поповнила нова хвиля викладачів російської мови, серед яких кандидати філологічних наук, доценти Н. М. Теплинська (Шилофост), С. М. Кіршо, ст. викладачіА. В. Крижановська, І. Я. Нікуліна, С.Ф.Денисова, Н. О. Сальникова, С. П. Петрова, Е. І. Панкратова, Л. О.Сивоволова, Г. Д. Джунусалієва, В. В. Доброжанська та ін. Саме вони сприяли перетворенню кафедри на продуктивний і авторитетний навчально-методичний центр навчання та виховання іноземних студентів засобами російської мови та літератури у процесі їх викладання.

Вагомий внесок у мовну підготовку в зарубіжних країнах зробили досвідчені викладачі кафедри російської мови. Серед них – ст. викладачі

В. І. Долинська, яка працювала в Афганістані (1979-1981) і Кампучії (1985-1987), С. Ф. Денисова, яка викладала російську мову в Індії (1982-1984), та Е. І. Панкратова, яка викладала російську мову на Кубі (1984-1987). Вони були нагороджені рядом почесних грамот. Наприкінці 80-х - на початку

90-х років значно підвищується науковий потенціал кафедри: в її штаті зростає кількість кандидатів наук, доцентів – С. М. Кіршо, В. В. Доброжанська, К. П. Добровольська.

Другий період – це час докорінного переосмислення набутого педагогічного досвіду та розроблення нових концепцій і наукових засад викладання російської та української мов. Кафедра російської мови була перейменована на кафедру російської та української мов згідно з рішенням вченої ради інституту та наказом №7 від 20 лютого 1990 року «Про перейменування кафедр».

Ураховуючи необхідність розробки та виконання комплексних заходів щодо реалізації нової мовної політики і завдань вищої школи України з упровадження Закону про мови в інституті була створена робоча група, до складу якої ввійшли також К. П. Добровольська (завідувач кафедри), Н. В. Агафонова та Г. В. Ковальчук – нові викладачі кафедри. Виконання важливих завдань вищої школи України змінило призначення кафедри, колектив якої береться вкотре до розробки перспективних шляхів її розвитку та методичного переозброєння, створення нових навчальних програм і планів викладання українознавчих дисциплін.

Третій період – це період розвитку кафедри, розробки інноваційних освітніх технологій підвищення якості мовної та психолого-педагогічної підготовки і формування творчої особистості майбутніх фахівців.

Навчання українських та іноземних студентів і аспірантів української мови як засобу опанування спеціальності викликало необхідність суттєвого оновлення змісту навчального процесу і насичення його сучасною економічною термінологією, текстами з дисциплін профільних кафедр. Велику роботу проводила кафедра з надання допомоги викладачам усіх дисциплін і співробітникам у вивченні української мови та ділового мовлення.

З 1994 року К. П. Добровольська, С. М. Кіршо, В. В. Доброжанська, В. І.Долинська, А. В. Крижановська, І. Я.Нікуліна та Л. К. Спиридонова опанували викладання психолого-педагогічних дисциплін та розробили робочі програми і навчально-методичне забезпечення курсів «Педагогіка», «Основи педагогічної майстерності», «Основи психології», «Психологія ділового спілкування», «Психологія і педагогіка», «Психологія та культура ділового спілкування». Реалізуючи концепцію мовної та психолого-педагогічної підготовки студентів, вони запроваджують у навчально-виховний процес новітні технології взаємопов’язаного формування творчої особистості, піднесення психолого-педагогічної культури майбутніх фахівців.

На сучасному етапі розвитку кафедри гідний внесок у викладання дисциплін «Українська мова за професійним спрямуванням», «Українська мова як іноземна», цілого блоку психолого-педагогічних дисциплін, зокрема в магістратурі «Економічна психологія», «Креативний менеджмент», «Психологія і педагогіка вищої щколи», роблять канд. філол. наук, доценти С. М. Кіршо, Л. К Спиридонова, О. В. Гейна, О. В. Богач, Н. Я. Купрата, З. І. Висоцька, ст. викладачі В. І. Долинська, Г. В. Ковальчук, Н. А. Ковальська. Цього року З. І. Висоцька і Н. А. Ковальська успішно захистили кандидатські дисертації.

З любов'ю до української та інших мов світу викладачі кафедри проводять не лише лекції і практичні заняття, а й урочисті свята з нагоди Дня української писемності та мови, Міжнародного дня рідної мови, Дня слов'янської писемності та культури, знаменних дат з життя та творчості Т. Г. Шевченка, І. Я. Франка, Лесі Українки, визначних діячів науки і культури, українських і зарубіжних митців художнього слова.


вул. Преображенська 8,
723-85-48
k.mppp
 • Документація кафедри
 • Дисципліни кафедри
  • Українська мова професійного спрямування
  • Українська мова як іноземна
  • Друга іноземна мова (російська)
  • Друга іноземна мова (українська)
  • Психологія і педагогіка
  • Психологія ділового спілкування
  • Етика і психологія ділового спілкування
  • Психологія і педагогіка вищої школи (для аспірантів та здобувачів)
  • Етика та психологія ділових відносин
  • Культура мовлення та психологія ділового спілкування
  • Економічна психологія
  • Психологія
  • Економічна психологія
  • Основи науково-педагогічної діяльності
  • Методика викладання та інноваційні технології в педагогіці (Асп)
  • Соціальна психологія
  • Психологія управління і конфліктологія
  • Креативний менеджмент
  • Економічна психологія
ONEU LOGO