Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій


Якуб
Євген Соломонович
Завідуючий кафедрою
д.ф-м.н.,професор

Кафедра «Економічної кібернетики та інформаційних технологій» створена об’єднанням кафедр «Економічної кібернетики» та «Інформатики та інформаційних систем в економіці» Наказом №111 від 21.10.2016 року. Кафедру очолює д.ф.-м.н., проф. Якуб Є.С. У штаті кафедри три професори, п’ять доцентів, вісім старших викладачів і три викладача. Кафедра є випусковою.

Співробітники кафедри (викладачі, аспіранти та лаборанти) забезпечують підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Економічна кібернетика». Підготовка магістрів проводиться за двома програмами, а саме «Економіко-математичне моделювання (професійне спрямування)» та «Економіко-математичні дослідження (наукове спрямування)». Поруч з викладанням дисциплін цього напряму, викладачі кафедри займаються також питаннями розробки проектів інформаційних систем; консультаціями в сфері інформатизації; аналізом і моделюванням природних, технічних та економічних процесів; питаннями експлуатації різних інформаційних систем; розробкою прикладного програмного забезпечення та прогнозних моделей розвитку економічних процесів.

Історія сучасної кафедри «Економічної кібернетики та інформаційних технологій» розпочалася зі створення у вересні 1962 року кафедри, яка отримала назву «Обчислювальних машин та механізації облікових робіт». Першими ідеологами формування та розвитку кафедри були науково-педагогічні працівники, які в основу підготовки фахівців з економічною освітою поклали створені ними новітні цикли дисциплін з програмно-комп‘ютерних підготовки за замовленнями кафедри «Бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності». Першим завідувачем кафедри було призначено к.е.н., доц. Омарова О.Г., який очолював її п’ять років. Згодом на цю посаду було призначено к.е.н., доц. Сурков Є.М. під керівництвом якого були розроблено перспективи подальшого розвитку кафедри. У 1973 році на базі кафедри «Обчислювальних машин та механізації облікових робіт» було створено кафедру «Обчислювальних машин та програмування» та кафедру «Автоматизованої обробки економічної інформації». Завідувачем кафедри «Автоматизованої обробки економічної інформації» було обрано д.е.н., проф. Діордіцу С.Г., а колектив кафедри «Обчислювальної техніки та програмування» очолила к.е.н., доц. Бакова І.В., яку згодом змінив д.т.н., проф. Карповський Ю.Я.

В період з 1975 по 1977 рік кафедру «Автоматизованої обробки економічної інформації» очолювала к.е.н., доц. Козлова Г.М. До 1996 року кафедри «Обчислювальних машин та програмування» та «Автоматизованої обробки економічної інформації» розвивались паралельно та незалежно одна від одної. Так, за роки сумісного існування на обох кафедрах було підготовлено більше 30 кандидатів наук та 5 співробітників захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук. Черговим кроком у розвитку та удосконаленню підготовки фахівців-економістів стало об‘єднання кафедр «Обчислювальних машин та програмування» та «Автоматизованої обробки економічної інформації» в єдину кафедру, яка отримала назву «Обчислювальної техніки та інформаційних систем в економіці». Ця подія відбулася у вересні 1996 року. Об’єднану кафедру очолив академік Української академії інформатики, д.е.н., проф. Діордіца С.Г., який керував нею до 2010 року.

Кафедра «Інформаційних систем в економіці». Під такою назвою вона існувала з 2010 до 2016 року. Завідувачем кафедри було обрано д.т.н., проф. Скопу О.О. За період з 2010 по 2016 роки було розроблено та суттєво модернізовано ряд профільних дисциплін для всіх форм навчання, Такими дисциплінами стали: «Інформатика», «Ділова інформатика», «Інформатика і комп'ютерна техніка», «Інформаційний менеджмент», «Інформаційні системи», «Інформаційні системи і технології в обліку, статистиці, туристичній індустрії, фінансах», «Програмні засоби кількісного аналізу економічних процесів», «Проектування інформаційних систем в економіці», «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті».

Висококваліфікований кадровий склад кафедри «Обчислювальної техніки та інформаційних систем в економіці» дозволив керівництву університету використати його при створенні та формуванні нових споріднених кафедр. Так, у вересні 2001 року при заснуванні кафедри «Економічної кібернетики» вона повністю складалася з викладачів кафедри «Обчислювальної техніки та інформаційних систем в економіці». На протязі перших трьох років кафедру очолювала д.е.н., проф. Соколовська З.М. У 2004 роцi на цій посаді її змінив д.ф.-м.н., проф. Якуб Є.С., який керує кафедрою по цей час.

На кафедрі розроблено та укомплектовано методично велику кількість профільних дисциплін. Серед них: «Економічна кібернетика», Моделювання економіки», «WEB програмування», «Електронна комерція», «Інтернет-технології в бізнесі», «Прогнозування соціально-економічних процесів», «Системи штучного інтелекту», «Ризикологія», «Об'єктно-орієнтоване програмування», «Системи прийняття рішень», «Методи Інтернет-просування», «Математичні методи і моделі ринкової економіки», «Клієнтно-орієнтовані системи», «Математичні моделі трансформаційної економіки» та інші.

Напрямки наукових досліджень кафедри економічної кібернетики: Агентно-динамічне моделювання економічних процесів в суспільстві; Комп'ютерне моделювання процесів в економіці і навколишньому середовищі; Розробка теоретико-статистичних та комп'ютерних моделей економічних систем та їхнього інформаційного забезпечення; Розробка та впровадження моделей електронного бізнесу.

В 2004 р. в видавництві Springer (Berlin-Heidelberg) була видана монографія проф. Якуба Є.С. «Equation of state of uranium dioxide».

В 2005-2008 роках співробітниками кафедри на замовлення Європейській комісії була виконана велика науково-дослідна робота «Development of a mathematical model and its implementation in computer code for calculation of thermophysical properties of the radiation damaged oxide fuels».

Результати наукових досліджень публікуються у вітчизняних та міжнародних наукових журналах, таких як «Skopus», «The Journal of Chemical Physics», «Journal of Physics A: Math.Gen.», «Journal of Nuclear Materials» та ін.

З 2011 по 2014 гг. в ОНЕУ проходив проект TEMPUS ECOMMIS «Дворівнева навчальна програма з е-комерції для обслуговування інформаційного суспільства в Росії, Україні та Ізраїлі». Координатор проекту - Меджибовська Н.С., д.е.н., проф. кафедри економічної кібернетики. В результаті виконання проекту викладачами ОНЕУ були розроблені нові і вдосконалені існуючі навчальні дисципліни. Ще одним результатом проекту стало створення електронного бізнес-офісу (ЕБО), завданням якого є забезпечення стійкості проекту після його завершення.

Кадровий склад кафедри «Економічної кібернетики та інформаційних технологій»: Якуб Є. С., д.ф.-м. н., професор, завідувач кафедри; Меджибовська Н.С. д.е.н., професор; Казакова Н.Ф. д.т.н., профессор; доценти кафедри: к.е.н. Гострик О.М., к.е.н. Івашко Л.М., к.е.н Клепікова О.А., к.е.н. Орлик О.В., к.т.н. Фразе-Фразенко О.О., старші викладачі Бєляєв Л.В., Вакула А.Ю., к.е.н Васильченко К.Г., к.т.н. Домаскін О.М., Єсіна О.Г., Манжула С.П., Розумна О.М., Черевко Е.В., викладачі Калашнікова О.О., Каратнюк А.М., Кюне О.О., зав. кабінетом Лазарева Т.О., ст. лаб. Власова М.Г.


вул. Гоголя, 18, ауд. 207
35-68-72
cyber

 

ONEU LOGO