Кафедра філософії, історії та політології

Про кафедру
Співробітники
Науково-методична робота
 • 
  Шмиголь
  Михайло Федорович
  Завідуючий кафедрою
  к.ф.н., доцент

  Кафедра філософії, історії та політології була створена на підставі рішення Вченої ради університету від 29 червня 2011 р. шляхом об’єднання кафедр філософії та культурології, історії України, політології з метою вдосконалення усіх напрямків їх роботи.

  У минулому кожна з цих кафедр забезпечувала викладання дисциплін соціально-гуманітарного циклу і мала багату історію свого розвитку. Так, наприклад, історія як дисципліна викладалась, починаючи з перших днів існування нашого вищого навчального закладу – з 1921 р. У 1939 р. було створено кафедру марксизму-ленінізму, яка забезпечувала викладання історичних дисциплін. У травні 1958 р. кафедра марксизму-ленінізму була перейменована на кафедру історії КПРС і філософії. У зв’язку з реорганізацією у грудні 1962 р. були створені як окремі структурні підрозділи кафедри історії КПРС (перший завідувач – к.іст.н., доцент О. С. Родичев) та філософії (перший завідувач – к.філос.н. Л. М. Матвєєнко). У листопаді 1964 р. була прийнята номенклатура кафедр суспільних наук, згідно з якою у вузах з 1 вересня 1965 р. почали функціонувати кафедри історії КПРС, філософії та наукового комунізму.

  Самостійне існування кафедра філософії знову розпочала у серпні 1976 р., коли у результаті поділу кафедри філософії та наукового комунізму було створено дві – наукового комунізму (завідувач д.іст.н., професор М. Д. Дихан) та філософії (к.філос.н, доцент П. Г. Гопченко).

  З початку 90-х років модернізується діяльність кафедри філософії, яка з 1991 р. набуває статусу кафедри філософії та культурології. Викладачі кафедри, а саме – Є. О. Акимович, А. Г. Гаджикурбанов, О. С. Кирилюк, П. Г. Гопченко, А. М. Осипов, С. П. Симоненко, Л. О. Сандюк, О. В. Сулим, М. Ф. Цибра, М. С. Шепелєва, Н. В. Щубелка М. Ф. Шмиголь – інтенсивно розробляли активні методи навчання з основних тем історії філософії, релігієзнавства, культурології, а також викладали низку спецкурсів, таких як філософські проблеми глобалізації, історія філософії, філософія науки, синергетика. У 2001 р. на посаду завідувача кафедрою був обраний М. Ф. Шмиголь. З цього часу колектив кафедри у значній своїй частині плідно працював і над виданням низки навчальних посібників та навчально-методичних комплексів для самостійної роботи студентів з курсів «Культурологія», «Філософія», «Релігієзнавство».

  З проголошенням незалежної України відбулася й реорганізація кафедри історії КПРС, яка стала з 1991 р. іменуватися «Історія України». З вересня 1976 р. по лютий 2006 р. завідувачем кафедри історії України був відомий вчений д.іст.н., професор М. О. Скрипник, який доклав багато зусиль для зміцнення кафедри. З 2006 р. по 2011 р. очолювала кафедру історії України д.іст.н., професор Г. К. Парієнко, яка продовжувала зберігати та примножувати традиції колективу. В умовах розбудови української держави для формування національної свідомості та суспільно-гуманітарної підготовки майбутніх фахівців економістів багато зробили провідні викладачі кафедри к.іст.н., доценти: Н. В. Агафонова, Л. Ф. Домбровська, С. С. Жечев, В. П. Ковальчук, В. М. Красовський, Л. В. Петришина, В. Т. Руденко, а також когорта молодих науковців – Ю. Б. Махінла, Н. Ф. Щербина, О. О. Сечковський. Члени кафедри є авторами монографій та колективних наукових праць. Тільки за останні роки було опубліковано п’ять монографій, в яких висвітлюється історія нашого університету, майже всіх факультетів, а також внесок вчених та ректорів ОНЕУ у розвиток економічної науки.

  Кафедру політології було засновано у 1991 р. на базі кафедри наукового комунізму, яка була виділена у 1976 р. з кафедри філософії та наукового комунізму. Очолив кафедру у 1993 р. д.е.н., професор С. О. Матвєєв. Викладачі кафедри розпочали викладання принципово нових курсів: «Політологія» та «Загальна соціологія». Протягом 1991 – 2011 рр. професори кафедри С. О. Матвєєв, Н. С. Назарова, В. М. Соколов підготували та опублікували низку навчальних посібників. На Всеукраїнському конкурсі, проведеному Міністерством освіти та фондом «Відродження» два навчальних посібника з курсів «Політологія» та «Економічна соціологія» під редакцією д.е.н., проф. С. О. Матвєєва та к.іст.н доц. Л. С. Буланенко отримали премію. На кафедрі плідно працювали доценти М. А. Яценко, А.Є.Румянцева, ст. викладачі О. П. Гловацька, Н. О. Музиченко, К. В. Лапін, І. А. Стрижова та к.політ.н. Т. П. Балута.

  У 2011 році новоутворена кафедра філософії, історії та політології збагатилася багатоаспектним баченням різноманітних проблем з дисциплін гуманітарного циклу. До професорсько-викладацького складу кафедри входили професори П. Г. Гопченко, В. М. Соколов, М. Ф. Цибра, Н.С. Назарова; доценти Н. В. Агафонова, Є. О. Акимович, Л. С. Буланенко, О. В. Добродум, В. П. Ковальчук, В. М. Красовський, Л. В. Петришина, А. Є. Румянцева, Л. О. Сандюк, С. П. Симоненко, О. В. Сулим, Н. Ф. Щербина, М. Ф. Шмиголь, Н. В. Щубелка, М. А. Яценко; ст. викладачі Т. П. Балута, О. Д. Картелян, Ю. Б. Махінла, Н. О. Музиченко, О. П. Гловацька, І. А. Стрижова, К. В. Лапін, Ю. С. Юшкевич; викладачі О. О. Давиденко, А. О. Прибильський, О. О. Сечковський. Очолив кафедру філософії, історії та політології к.філос.н., доцент М. Ф. Шмиголь.

  На сучасному етапі свого розвитку навчально-педагогічна робота колективу кафедри є багатопрофільною і забезпечує викладання дисциплін соціально-гуманітарного циклу, передбачених навчальними планами університету: «Історія та культура України», «Соціологія політики», «Філософія», «Історія сучасного світу», «Методологія наукових досліджень». Колектив кафедри добре усвідомлює, наскільки важливим є якісне засвоєння цих дисциплін для подальшого успішного розвитку творчих здібностей молодих людей, становлення їхнього світогляду, культури, морально-естетичних засад їх особистісного розвитку в сучасних умовах становлення нашої держави, що рухається у напряму інтеграції до європейської спільноти.

  Наукова робота кафедри передбачає різні напрямки реалізації одним з яких є розробка комплексної теми. У 2015 році – завершено роботу над комплексною темою кафедри «Світоглядні, історичні та соціально-політичні проблеми розвитку України в контексті глобалізаційних процесів». На основі наукових наробок професорсько-викладацького складу підготовлено до друку і видано монографію «Глобалізаційні процеси в контексті гуманітарних наук: український вимір», яка структурно поділяється на три розділи: «Сутність і соціально-економічні аспекти глобалізації»; «Філософські проблеми глобалізаційних процесів»; «Національно-культурна ідентичність і державність українського народу в контексті глобалізаційних тенденцій: теоретико-методологічні підходи та конкретно-історичний досвід». 2016 року кафедра започаткувала наукову розробку нової комплексної теми: «Соціогуманітарний потенціал освіти як чинник модернізації українського суспільства», дослідження якої на першому етапі передбачає вивчення літератури з проблеми «Еволюція освітніх моделей: теоретико-методологічний аспект» за такими напрямками: світоглядні основи освіти, філософська традиція української освіти, функції освіти в культурі, глобалізаційні виклики життєтворчій функції освіти, місце та роль освіти у розвитку людського потенціалу.

  Методична робота кафедри спрямована на підготовку науково-методичних та навчальних розробок, на консультативну допомогу студентам та аспірантам, на підготовку матеріалів з усіх дисциплін, що викладаються; на участь в організації і роботі методичних семінарів і конференцій тощо. Викладачі кафедри працюють над підвищенням теоретичного і методичного рівня викладання, удосконаленням методів і форм навчання та організації самостійної роботи студентів.

  Кафедра приділяє значну увагу виховній роботі зі студентами, зокрема патріотичному та морально-етичному вихованню студентської молоді. Викладачі кафедри є кураторами академічних груп кредитно-економічного факультету.

  Кафедра філософії, історії та політології посідає вагоме місце у системі суспільно-гуманітарної підготовки фахівців економічних галузей. Кафедра усвідомлює своє високе призначення у навчанні та вихованні висококваліфікованих спеціалістів та свідомих громадян своєї держави.

 • 
  Маслов
  Юрій Костянтинович
  д.політ.н., професор каф.
  Балута
  Тетяна Павлівна
  к.пол.н., ст. викладач
  Юшкевич
  Юлія Сергіївна
  к.філ.н., ст. викладач
  Ступіна
  Тетяна Кузьмівна
  ст. лаборант
 • 

  Основні наукові публікації колективу кафедри:

  Монографії
  1. Сулим А.В. Культурно-этические измерения хозяйствования: некоторые современные подходы. – Одесса: Астропринт, 2001.
  2. Акимович Є.О. Філософія тотальності. – Одеса: Автограф, 2005.
  3. Акимович Є.О. Нариси української культури. Частинии І - VII. – Одеса: Чорномор’я, 2005-2010.
  4. Агафонова Н.В., Домбровська Л.Ф., Красовський В.М. та ін.«Історія кредитно-економічного факультету. До 75-річчя». – Одеса: Астропринт, 2006.
  5. Акимович Є.О. Нариси української культури. Частина ІІ. – Одеса: Чорномор’я, 2006.
  6. Парієнко Г.К.«Історія Одеського національного економічного університету. Ректори». – Одеса: Астропринт, 2006.
  7. Цибра М.Ф. Метанойя: філософсько-етичний аспект. – Одеса: Астропринт, 2006.
  8. Парієнко Г.К., Домбровська Л.Ф., Ковальчук В.П. «Обліково-економічний факультет. Історія. До 60-річчя». – Одеса: Астропринт, 2007.
  9. Ковальчук В.П. Микола Онисимович Скрипник. Життя і діяльність вченого, педагога, вихователя. – Одеса: ОДМУ, 2008 р.
  10. Соколов В.М. Студенчество и современное украинское общество. – Одесса, 2008.
  11. Назарова Н.С. Личность и общество: друзья или враги? – Одесса, 2009.
  12. Яценко М.А. Самоврядувальний механізм здійснення регіональної соціальної політики. – Одеса, 2009.
  13. Акимович Є.О. Українська культура в історичному вимірі. – Одеса, 2010.
  14. Назарова Н.С. Вызовы XXI века. – Одесса, 2011.
  15. Агафонова Н.В. Освітній процес в Україні: 1917-1920-ті рр. – Одеса: Sprinter, 2012.
  16. Акимович Є.О. Європейська культура в афоризмах та висловах. Кн. IX. Монографія. – Одеса, 2012.
  17. Акимович Є.О. Філософія тотальності та громадянське суспільство. – Одеса, 2012.
  18. Акимович Є.О. Філософія тотальності. – Одеса, 2012.
  19. Назарова Н.С. Культура в «объятиях» глобализации. – Одесса, 2013.
  20. Акимович Є.О. Феномен українства. – Одеса, 2014.
  21. Глобалізаційні процеси в контексті соціогуманітарних досліджень: український вимір / За ред. М. Ф. Шмиголя. – Одеса : ОНЕУ, 2015. – 277 с.
  22. Агафонова Н.В. Вони захистили Вітчизну / М.І. Звєряков, Г.І. Шубартовський, Н.В. Агафонова, С.М. Кіршо, О.К. Луньова, І.І. Грищук. – Одеса : видавництво «Олді плюс», 2016. – 197 c.
  23. Агафонова Н.В. ФЕУВ: золоті сторінки успіху / Н.В. Агафонова, С.В. Ляліков, О.С. Літвінов, О.К. Луньова. – Одеса : «Атлант ВОІ СОІУ», 2016. – 184 с.
  24. Акимович Є.О. Українська традиція. – Одеса : Прес – кур’єр, 2016. – 232 с.
  25. Юшкевич Ю. С. Морально-етичні цінності громадянського суспільства : Монографія / А. О. Лазарева, Ю. С. Юшкевич ; [наук. ред. Є. Р. Борінштейн]. – Одеса: ВМВ, 2016. – 260 с.
  Навчальні посібники
  1. Основи філософії. Навчальний посібник / За ред. М.Ф. Шмиголя та О.В. Сулима. Автори: Л.О.Сандюк, С.П. Симоненко, М.Ф. Цибра, Н.В. Щубелка, Ю.С. Юшкевич. – Одеса: Автограф, 2007.
  2. Основи культурології. Навчальний посібник / За ред. Л.О. Сандюк та Н.В. Щубелка. Автори: М.Ф. Шмиголь, О.В. Сулим, М.Ф. Цибра, С.П. Симоненко, Ю.С. Юшкевич. – Одеса: Автограф, 2007.
  3. Парієнко Г.К., Агафонова Н.В., Домбровська Л.Ф., Жечев С.С., Ковальчук В.П., Красовський В.М., Петришина Л.В., Махінла Ю.Б. Навчально-методичний посібник з “Історії України” для студентів денної та вечірньої форм навчання усіх спеціальностей. – Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2007.
  4. Парієнко Г.К., Домбровська Л.Ф., Красовський В.М. Навчально-методичний комплекс з курсу “Історія України”. Матеріали до самостійної роботи студентів І курсу заочної форми навчання усіх спеціальностей. – Одеса, ротапринт, 2007.
  5. Домбровська Л.Ф., Щербина Н.Ф. Навчально-методичний посібник з курсу “Університетська освіта”. Матеріали для самостійної роботи студентів І курсу денної форми навчання усіх спеціальностей. – Одеса, ротапринт, 2007.
  6. Парієнко Г.К., Хмарський В.М., Агафонова Н.В., Ковальчук В.П., Красовський В.М., Щербина Н.Ф., Махінла Ю.Б., Сечковський О.О. Навчальний посібник з курсу «Історія сучасного світу». – Одеса, ротапринт, 2009.
  7. Сандюк Л.А. Сулим А.В. Философия: историко-философское введение. Учебное пособие для иностранных студентов І курса всех специальностей. – Одесса: ОГЭУ, ротапринт, 2009.
  8. Назарова Н.С. Социология: Учебное пособие. – Одесса: ОГЭУ, ротапринт, 2010.
  9. Назарова Н.С. Социальная психология: Учебное пособие. – Одесса: ОГЭУ, ротапринт, 2010.
  10. Основи культурології. Навчальний посібник. / За ред. Л.О. Сандюк та Н.В. Щубелка. Автори: М.Ф. Шмиголь, О.В. Сулим, С.П. Симоненко, Ю.С. Юшкевич. У 2-х частинах. Ч.1. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2010.
  11. Основи культурології. Навчальний посібник. / За ред. Л.О. Сандюк та Н.В. Щубелка. Автори: М.Ф. Шмиголь, О.В. Сулим, С.П. Симоненко, Ю.С. Юшкевич. У 2-х частинах. Ч.2. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2010.
  12. Назарова Н.С. Политология: Учебное пособие. – Одесса: ОГЭУ, 2011.
  13. Основи культурології : навчальний посібник рекомендований МОН / [Сандюк Л. О., Щубелка Н. В., Сулим О. В., Симоненко С. П., Шмиголь М. Ф., Романенков І. Д., Юшкевич Ю. С.] : За ред. Сандюк Л.О., Щубелка Н.В. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 400 с.
  14. Основы философии: учебное пособие для иностранных студентов І курса всех специальностей. // [Сандюк Л. А., Сулим А. В., Шмиголь М. Ф., Юшкевич Ю. С.] : Под редакцией Сандюк Л. А. – Одесса: ОНЭУ, ротапринт, 2012. – 158 с.
  15. Логіка: навчальний посібник / [Сулим О. В., Шмиголь М. Ф., Сандюк Л. О., Симоненко С. П., Щубелка Н. В., Юшкевич Ю. С.] : За ред. Сулима О.В., Шмиголя М.Ф. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2012.
  16. Назарова Н.С., Балута Т.П., Стрижова И.А. Экономическая социология. – Одеса : ОНЭУ, 2012.
  17. Логика: учебное пособие для иностранных студентов І курса всех специальностей // [Сандюк Л. А., Сулим А. В., Шмиголь М. Ф., Юшкевич Ю. С., Патлатой А. Е.] : под редакцией Сулима А. В. – Одесса: ОНЭУ, ротапринт, 2012.
  18. Щербина Н.Ф., Махінла Ю.Б. Історія української культури. – Одеса: ОНЕУ, 2013.
  19. Шмиголь М.Ф., Сандюк Л.О., Сулим О.В. Навчально-практичний посібник для аспірантів та здобувачів з філософії у 2-х частинах. – Одеса : ОНЕУ, 2014.
  20. Основи філософії : навчальний посібник рекомендований МОН / [Сандюк Л.О., Симоненко С.П., Сулим О.В., Шмиголь М.Ф., Щубелка Н.В., Юшкевич Ю.С.] : За ред. Шмиголя М.Ф. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 410 с.
  Основні методичні публікації колективу кафедри:
  1. Агафонова Н.В., Махінла Ю.Б., Луньова О.К. Історія України. Опорний конспект лекцій. Матеріали для самостійної роботи студентів I курсу заочної та вечірньої форм навчання всіх спеціальностей. – Одеса: ОНЕУ, 2008.
  2. Агафонова Н.В. Тестові завдання до підсумкового контролю з курсу «Історія України» для студентів заочної та вечірньої форм навчання всіх спеціальностей. – Одеса: ОНЕУ, 2008.
  3. Практикум для самостійної роботи при вивченні курсу «Культурологія» для студентів І курсу всіх форм навчання всіх спеціальностей. Випуск ІІ. / Відповідальні: Л.О. Сандюк, Н.В. Щубелка. Автори: Симоненко С.П., Сулим О.В., Шмиголь М.Ф., Юшкевич Ю.С. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2008.
  4. Практикум з курсу «Філософія» для аспірантів та здобувачів денної та заочної форми навчання всіх спеціальностей. / Уклад. М.Ф. Шмиголь, Л.О. Сандюк та О.В. Сулим. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2008.
  5. Агафонова Н.В., Махінла Ю.Б., Луньова О.К. Історія України. Опорний конспект лекцій. Матеріали для самостійної роботи студентів I курсу заочної та вечірньої форм навчання всіх спеціальностей. – Одеса: ОНЕУ, 2008.
  6. Методичні вказівки з дисципліни «Філософські проблеми сучасного світу» для студентів ІІ курсу денної форми навчання усіх спеціальностей. Випуск І. / Уклад. О.Л. Просолович та Ю.С. Юшкевич. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2008.
  7. Гловацька О.П. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Соціологія» для студентів 1-2 курсів усіх форм навчання спеціальності «Фінанси», аспірантів та викладачів. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2009.
  8. Методичні вказівки з дисципліни «Філософські проблеми сучасного світу» для студентів ІІ курсу денної форми навчання усіх спеціальностей. Частина ІІ. / Уклад. О.Л. Просолович та Ю.С. Юшкевич. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2009.
  9. Практикум з дисципліни «Філософія» для студентів І курсу всіх форм навчання всіх спеціальностей. Частина І. / Відповідальний: О.В. Сулим. Автори: Шмиголь М.Ф., Сан дюк Л.О., Симоненко С.П., Щубелка Н.В., Юшкевич Ю.С. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2009.
  10. Культурологія. Практикум для студентів І курсу всіх форм навчання всіх спеціальностей / Відповідальні: Л.О. Сандюк, Н.В. Щубелка. Автори: Симоненко С.П., Сулим О.В., Шмиголь М.Ф., Юшкевич Ю.С. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2010.
  11. Конспект лекций по дисциплине «Философия» для иностранных студентов I курса всех специальностей. / Составители: Л.А. Сандюк и А.В. Сулим. – Одесса: ОГЭУ, ротапринт, 2010.
  12. Цибра М.Ф. Основи гносеології. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів І курсу денної форми навчання всіх спеціальностей. – Одесса: ОНЕУ, ротапринт, 2010.
  13. Щербина Н.Ф., Махінла Ю.Б. Курс лекцій з курсу «Історія зарубіжної культури». – Одеса, ротапринт, 2010.
  14. Шмиголь М.Ф., Сандюк Л.А., Сулим А.В., Юшкевич Ю.С. Основы философии. Пособие для студентов-иностранцев. Часть I. – Одесса: ОНЭУ, 2012.
  15. Шмиголь М.Ф., Сулим О.В., Сандюк Л.О., Симоненко С.П., Щубелка Н.В., Юшкевич Ю.С. Логіка. Навчальний посібник. – Одеса: ОНЕУ, 2012.
  16. Агафонова Н.В., Красовський В.М., Махінла Ю.Б. Історія української та зарубіжної культури. Курс лекцій для студентів І-ІІ курсів денної форми навчання всіх спеціальностей. – Одеса: ОНЕУ, 2012.
  17. Назарова Н.С., Стрижова І.А. Социальная психология общения. Конспект лекций по дисциплине «Социальная психология» для студентов ІІ курса всех форм обучения всех специальностей. – Одесса: ОНЭУ, 2012.
  18. Назарова Н.С., Стрижова І.А. Политическое лидерство. Конспект лекций по дисциплине «Политология» для студентов І и ІІ курсов всех форм обучения всех специальностей. – Одесса: ОНЭУ, 2012.
  19. Щербина Н.Ф., Вербецька О.Д Історія України. Тестові завдання для студентів I курсу всіх форм навчання. – Одеса: ОНЕУ, 2013.
  20. Балута Т.П. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Політологія» (розділ «Лідерство і типи лідерства») для студентів всіх форм навчання всіх спеціальностей. – Одесса: ОНЭУ, 2012. – 33 с.
  21. Балута Т.П. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Соціологія» для студентів 2-3 курсу заочної форми навчання. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2013. – 23 с.
  22. Красовський В.М., Шмиголь М.Ф., Щербина Н.Ф., Махінла Ю.Б. Методичні рекомендації щодо проведення тематичних кураторських годин зі студентами ОНЕУ. – Одеса : ОНЕУ, 2013.
  23. Музиченко Н.О. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу «Соціологія» за темою «Соціальна структура та стратифікація» для студентів І-ІІІ курсів усіх форм навчання усіх спеціальностей. – Одесса: ОГЭУ, 2013.
  24. Щербина Н. Ф., Вербецька О.Д. Історія української культури. Тестові завдання для студентів I –ІІ курсів всіх форм навчання всіх напрямів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. – Одесса: ОНЕУ, 2014.
  25. Балута Т.П. Тестові завдання по дисципліні «Економічна соціологія» для студентів І-ІІ курсу навчання вечірньої та денної форм навчання всіх спеціальностей. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2014. – 30 с.
  26. Балута Т.П. Індивідуальні завдання з дисципліни «Політологія» для студентів І-ІІ курсів заочної форми навчання всіх спеціальностей. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2015. – 46 с.
  27. Балута Т.П. Тестові завдання з курсу «Політологія» для студентів І-ІІ курсів усіх форм навчання всіх спеціальностей. Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2015. – 46 с.
  28. Щербина Н.Ф. Конспект лекцій з дисципліни «Історія України» для студентів іноземців I курсу всіх форм навчання всіх напрямів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2015. – 74 с.
  29. Щербина Н.Ф. Методичні рекомендації з дисципліни «Історія Україна» для студентів іноземців І курсу всіх форм навчання всіх напрямів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2015. – 43 с.
  30. Вербецкая А.Д., Махинла Ю.Б. История зарубежной культуры. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов-иностранцев I курса всех форм обучения всех направлений образовательно-квалификационного уровня бакалавр. – Одесса: ОНЭУ, 2015. – 30 с.
  31. Балута Т.П., Румянцева А.Є. Методичні вказівки «Особливості використання інтерактивних технологій навчання для гуманітарних дисциплін». – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016. – 26 с.
  32. Щербина Н.Ф., Махінла Ю.Б. Історія та культура України. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів I курсу заочної форми навчання всіх напрямів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016. – 53 с.
  33. Практикум з дисципліни «Філософія» для студентів І курсу всіх форм навчання всіх спеціальностей / С. П. Симоненко, О. В. Сулим, М. Ф. Шмиголь, Н. В. Щубелка, Ю. С. Юшкевич; [Відповідальний за випуск М. Ф. Шмиголь]. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016. – 161 с.

вул. Преображенська, 8, к.320
33-24-85, 723-23-88
k.philosophy
 • Дисципліни кафедри
  Нормативні
  • Історія та культура України
  • Соціологія політики
  • Філософія
  Вибіркові
  • Політологія
  • Методологія наукових досліджень

ONEU LOGO