Кафедра експертизи товарів та послуг


Кунділовська
Тетяна Анатоліївна
завідуюча кафедрою
к.т.н., доцент

Кафедра експертизи товарів та послуг здійснює підготовку студентів ступеня «бакалавр» за спеціалізацією «Товарознавство і торговельне підприємництво» та ступеня «магістр» за спеціалізацією «Експертиза товарів та послуг» за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Кафедра співпрацює з міжнародним органом ТОВ «Бюро Верітас Сертифікейшн» у сфері стандартизації, сертифікації та управління якістю, Національним науковим центром «Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова», Науково-дослідним експертно-криміналістичним центром при УМВС України в Одеській області, Інспекцією з питань захисту прав споживачів в Одеській області, Одеською регіональною торгово-промисловою палатою, ДП «Одесастандартметрологія», потужними торговельними мережами «Ашан», «МЕТРО», «Фоззі Груп» та іншими організаціями та установами, де студенти проходять практику та виконують практичну частину випускні кваліфікаційні роботи.

Освітні програми забезпечують ґрунтовні, конкретні знання за таким змістом діяльності:

 • формування асортиментних груп товарів;
 • обґрунтування критеріїв оцінки якості, безпечності, конкурентоспроможності товарів;
 • використання сучасних методів дослідження якості і безпечності товарів;
 • ідентифікація товарів із застосуванням інформації щодо походження, складу, способів виробництва і умов використання;
 • прогнозування ринкових ситуацій, організація та проведення товаропостачання, контроль й оформлення товарів з погляду мінімізації ризиків;
 • оцінювання стратегії підприємства у сфері управління якістю та безпечністю товарів;
 • розробка та впровадження інтегрованих систем управління якістю і безпечністю товарів;
 • аудит систем управління якістю товарів та послуг;
 • діяльність у сфері захисту прав споживачів.

Кафедра має потужну матеріально-технічну базу – 6 лабораторій, в яких студенти проводять практичні заняття та здійснюють наукові дослідження:

 • лабораторія хімії та хімічних методів дослідження якості сировини та матеріалів;
 • лабораторія мікробіологічних методів дослідження якості товарів;
 • лабораторія фізики та фізико-хімічних методів дослідження якості товарів;
 • лабораторія товарознавства та управління якістю продовольчих товарів;
 • лабораторія товарознавства та управління якістю непродовольчих товарів.

З 2015 р. кафедру очолює Кунділовська Тетяна Анатоліївна – к.т.н., доцент.

Закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М. В. Ломоносова за спеціальністю «технологія консервування» у 1987 р. У 1998 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Розробка технології виробництва сухих сніданків, збагачених харчовими волокнами» за спеціальністю 05.18.01 технологія хлібопекарських продуктів та харчоконцентратів. З 2004 р. працює в Одеському державному економічному університеті. У 2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри експертизи товарів та послуг.

Викладає дисципліни: Загальна технологія харчових продуктів; Товарознавство (теоретичні основи); Товарознавство (харчові продукти); Управління безпечністю товарів; Технологія продукції ресторанного господарства.

Сфера наукових інтересів: товарознавчі дослідження якості смакових товарів; визначення відповідності продовольчих товарів; розробка сенсорних методів дослідження якості харчових продуктів.

Сьогодні кафедра здійснює підготовку фахівців за двома ступенями вищої освіти: бакалавр і магістр.

Підготовка бакалаврів здійснюється за спеціальністю:
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізація:
 • Товарознавство і торговельне підприємництво

Фахівці, які готуються кафедрою, володіють знаннями та розумінням теоретичних засад підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Професійні компетенції бакалаврів:
 • здатність критично осмислювати та використовувати відповідні методи та інструментарій при обґрунтуванні рішень щодо створення та функціонування підприємницьких, торговельних та біржових структур.
 • розуміння ринкової взаємодії виробників (продавців) та споживачів (покупців).
 • здатність до оцінювання результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики.
 • знання та розуміння нормативно-правового регулювання з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
 • здатність визначати та розв’язувати професійні завдання з організації та планування підприємницької, торгової та біржової діяльності.
 • здатність розробляти та оцінювати проекти в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
 • здатність донесення до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід в сфері управління діяльністю підприємницьких, торговельних та біржових структур.
 • здатність продемонструвати знання товару (послуги) як об’єкту підприємницької, торгової та біржової діяльності.
Підготовка магістрів здійснюється за спеціальністю:
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізація:
 • Експертиза товарів та послуг
Підготовка магістрів здійснюється за програмами:
 • професійного спрямування Експертиза товарів та послуг: організація експертизи якості товарів та захисту прав споживачів.
 • наукового спрямування Експертиза товарів та послуг: експертиза якості товарів та захист прав споживачів.

Мета магістерської програми полягає у формуванні компетенцій щодо практичного використання та вдосконалення сучасних методів організації, проведення експертних досліджень з метою захисту прав споживачів та впровадження систем менеджменту якості відповідно до вимог міжнародних стандартів.

Основним завданням магістерської програми є підготовка висококваліфікованих фахівців-експертів, які:

 • мають поглиблені компетенції з організації та проведення експертних досліджень товарів та послуг;
 • здатні працювати в якості керівника центру споживчої експертизи з проблем захисту прав споживачів, керівником (або інспектором) інспекції з питань захисту прав споживачів, директором випробувальної лабораторії на підприємстві (організації), головним державним інспектором з якості товару, експертом з товарознавчої та іншої експертиз (у відповідних установах контролюючих та правоохоронних органів), керівником торговельної фірми, менеджером з якості підприємства (організації), аудитором органу з сертифікації систем якості тощо;
 • вміють досліджувати, аналізувати, оцінювати та прогнозувати процеси, які відбуваються на ринку товарів та послуг;
 • здатні працювати з законодавчими та нормативними документами, що регламентують вимоги до якості товарів, надання послуг, щодо захисту прав споживачів та формувати об’єктивні експертні висновки;
 • володіють компетенцією щодо створення, впровадження та сертифікації систем менеджменту якості відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO серії 9000 та систем менеджменту безпечності харчових продуктів відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO серії 22000.

Сфера застосування набутих знань: випускники можуть обіймати посади керівника підприємства, установи, організації; консультанта та радника в органах державної ради; товарознавця, товарознавця-аудитора; експерта з якості продукції; менеджера систем харчової безпеки; менеджера систем якості; менеджера з торговельного маркетингу; фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку; експерта у сфері якості надання послуг; керівника установи зі стандартизації, сертифікації та якості.


7 лабораторний корпус ОНЕУ,
вул. Олександра Стурдзи 9

785-11-89
k.etu
 • Документація кафедри
 • Магістратура
 • Дисципліни кафедри

  Спеціальність: Підприємство, торгівля та біржова діяльність
  спеціалізація: Товарознавство і торговельне підприємництво
  ступень вищої освіти: бакалавр

  1. Хімія
  2. Мікробіологія
  3. Матеріалознавство та основи технологій виробництва товарів
  4. Біохімія споживання та безпека ТНС
  5. Технічне регулювання (Основи стандартизації, метрології та управління якістю)
  6. Товарознавство (теоретичні основи товарознавства)
  7. Товарознавство (харчові продукти)
  8. Товарознавство (Непродовольчі товари)
  9. Товарознавство (Тара та пакувальні матеріали
  10. Технічне регулювання (Методи визначення відповідності/фальсифікації товарів)
  11. Загальна технологія харчових продуктів
  12. Технологія надання послуг (Технологія та контроль за якістю надання послуг)
  13. Основи дослідної роботи
  14. Технологія зберігання продовольчих товарів
  15. Системи технологій галузей промисловості

  спеціалізація: Експертиза товарів та послуг
  ступень вищої освіти: магістр

  1. Експертиза товарів
  2. Експертиза послуг
  3. Міжнародне технічне регулювання
  4. Організація захисту прав споживачів
  5. Управління якістю товарів
  6. Управління безпечністю товарів
  7. Експертиза об’єктів експертно-імпортного товарообігу та його документального супроводження
  8. Судова-товарознавча експертиза
  9. Експертиза дорогоцінних металів, коштовного каміння та культурних цінностей;

  Спеціальність: Готельно-ресторанна справа
  ступень вищої освіти: бакалавр

  1. Технологія продукції ресторанного господарства
  2. Гігієна та санітарія у галузі
  3. Експертиза якості надання послуг ГРГ
  4. Харчова хімія
  5. Мікробіологія
  6. Інженерне обладнання будівель
  7. Стандартизація, сертифікація, метрологія
  8. Устаткування закладів ресторанного господарства
  9. PR – технології готельно-ресторанного бізнесу
  10. Громадське будівництво
  11. Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства
  12. Стандартизація та сертифікація послуг розміщення та харчування

Молодіжний студентський рух «Допомога споживачу» при Одеському національному економічному університеті. Створений на кафедрі Експертиза товарів та послуг у березні 2014 року з цілю захисту інтересів споживачів.
«Ми на захисті Ваших прав!»

ONEU LOGO