Відділ міжнародних зв'язківПРАВИЛА прийому іноземних громадян на освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки БАКАЛАВР

1. Прийом іноземних громадян на навчання до ОНЕУ здійснюється на підставі:

 • міжнародних договорів України;
 • загальнодержавних програм;
 • Договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами.

2. До університету можуть бути прийняті іноземні громадяни, які мають освіту на рівні не нижче, ніж рівень повної загальної середньої освіти України.

3. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягу державного замовлення.

4. Іноземні громадяни вступають до університету на договірній основі в межах ліцензійного обсягу за результатами співбесіди.

5. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови та закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот до вищих навчальних закладів України за результатами співбесіди з предметів, передбачених Правилами прийому до Одеського національного економічного університету за рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном або українських національних культурних товариств.

5. Прийом документів іноземних громадян СНД на всі форми навчання починається з 01 липня і закінчується 25 серпня, вступні випробування-співбесіди проводяться по мірі формування груп.

Зарахування на всі форми навчання проводиться за результатами співбесіди та на підставі укладеного договору до 01 вересня.

6. Прийом документів для іноземних громадян далекого зарубіжжя, які вступають до університету за договорами, починається з 01 липня і закінчується 10 листопада. Вступні співбесіди проводяться по мірі формування груп.

Зарахування на всі форми навчання проводиться за результатами співбесіди та на підставі укладеного договору до 15 листопада.

7. Іноземні громадяни особисто подають заяву про прийом до університету, в якій вказують напрям підготовки (спеціальність), форму навчання, джерело фінансування підготовки.

До заяви абітурієнт додає документи, необхідні для вступу в університет:
 • анкету встановленого зразка;
 • копію всіх сторінок паспорта;
 • оригінал та копію документа про раніше здобутий освітній ( освітньо-кваліфікаційний) рівень з одержаними оцінками (балами) з навчальних дисциплін, на основі якого здійснюється вступ, засвідчену відповідно до законодавства країни їх видачі легалізовану та нострифіковану у встановленому порядку;
 • документ про відсутність ВІЛ-інфекції (з датою не пізніше двох місяців до початку навчання);
 • медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземний громадянин, і виданий не раніше ніж за два місяці до в'їзду на навчання в Україні (довідка 086-у), з обов'язковою наявністю флюорограми;
 • медичний страховий поліс (договір медичного страхування) про надання екстреної медичної допомоги (оформляється в університеті при вступі);
 • копію документа про народження, нотаріально засвідчені та легалізовані;
 • 20 фотокарток розміром 3 х 4;
 • Копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

Іноземні громадяни, що надходять на 1-4 курс, додатково подають документи для проходження процедури нострифікації. (http://nostrification.net.ua/)

9. Всі питання, пов'язані з прийомом до університету, остаточно вирішуються приймальною комісією.

10. Прийом до університету на освітньо-професійні програми підготовки бакалавра здійснюється на всі форми навчання (денна, заочна, вечірня) за обраними спеціальностями:

Денна форма навчання
 • спеціальність 051 Економіка: спеціалізації:
  • економічна теорія,
  • економічна кібернетика,
  • прикладана статистика,
  • управління персоналом і економіка праці
 • спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність спеціалізації:
  • економіка підприємства,
  • товарознавство і торговельне підприємництво
 • спеціальність 073 Менеджмент спеціалізаця:
  • менеджмент
 • спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування спеціалізація:
  • фінанси і кредит
 • спеціальність 071 Облік і оподаткування спеціалізація:
  • облік і аудит
 • спеціальність 056 Міжнародні економічні відносини спеціалізація:
  • міжнародна економіка
 • спеціальність 075 Маркетинг спеціалізація:
  • маркетинг
 • спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа спеціалізація:
  • готельно-ресторання справа
 • спеціальність 242 Туризм спеціалізація:
  • туризм
Заочна форма навчання
 • спеціальність 051 Економіка: спеціалізація:
  • управління персоналом і економіка праці
 • спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність спеціалізація:
  • економіка підприємства
 • спеціальність 073 Менеджмент спеціалізація:
  • менеджмент
 • спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування спеціалізація:
  • фінанси і кредит
 • спеціальність 071 Облік і оподаткування спеціалізація:
  • облік і аудит
 • спеціальність 056 Міжнародні економічні відносини спеціалізація:
  • міжнародна економіка
 • спеціальність 075 Маркетинг спеціалізація:
  • маркетинг
 • спеціальність 242 Туризм спеціалізація:
  • туризм
Вечірня форма навчання (очно-заочна)
 • спеціальність 051 Економіка: спеціалізація:
  • управління персоналом і економіка праці
 • спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність спеціалізація:
  • економіка підприємства
 • спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування спеціалізація:
  • фінанси і кредит
 • спеціальність 071 Облік і оподаткування спеціалізація:
  • облік і аудит
 • спеціальність 075 Маркетинг спеціалізація:
  • маркетинг
 • спеціальність 242 Туризм спеціалізація:
  • туризм

 


вул.Преображенська, 8, каб. 125
+38 (0482) 32-79-16, 35-81-60
+38 (048) 723-11-81 (fax)
george
ird
ONEU LOGO